HIVK03091U Videnskultur og -kritik, Kbh, Konstituerende valg C

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Knowledge Culture and Critique, Kbh, Constituent elective C

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold
Det er ikke et radikalt nyt udsagn, at et stærkt forandret mediebillede og en revolutioneret adgang til information har betydning for videns status og for forskydninger i vidensmæssige autoriteter. Det forekommer måske i stigende grad at være så alment accepteret, at det er blevet en blind plet i samfundets diskussion med sig selv. Dette kursus skal forholde sig til denne blinde plet ud fra et teoretisk perspektiv: vi skal  læse og diskutere teorier  om viden, analyser af vidensformer , vurderinger af samfundets medialiserin g. Det er ikke et hands-on-kursus  med introduktion til og analyser af informationssamfundets mediebillede. Det er et oplæg til at diskutere, hvordan vi med videnskultur  og videnskritik  kan (be)gribe samspillet mellem viden, aktører og medier. De studerende kan i opgaven inddrage konkrete vidensinstitutioner mhp analyse.
Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende

viden om og forståelse af:

 • sociale og kulturelle relationer i forskellige domæners vidensformer,

 • autoritets- og kritik- og praksisformer i forskellige videnskulturer,

 • digitalisering og medialisering af videnssamfundets institutioner.

færdigheder i:

 • at analysere forskellige aktørers kompetenceprofiler inden for en videnskulturel praksis,

 • at udarbejde videnskritiske analyser af samspillet mellem videnssamfundets institutioner og medialiseret vidensforbrug og –formidling.

kompetencer i:

 • at anvende videnskritik som refleksion over en videnskulturs produktions-, formidlings- og tilegnelsespraksis,

 • at planlægge og gennemføre undersøgelser af samspillet mellem formidling, tilegnelse og brug af forskellige vidensformer i forskellige videnskulturer, herunder af samspillet mellem viden, medier og aktører. 

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:


Scott Lash: Critique of Information. London: Sage, 2002

Patrick Wilson: Secondhand Knowledge. An Inquiry into Cognitive Authority. Greenwood Press, 1983


Karl Mannheim: Ideology and Utopia: an introduction to the sociology of Knowledge (Tysk 1930). Senere udgaver fx Routledge, 1997.


Michel Foucault: Talens forfatning. Hans Reitzels Forlag, 2001.
Diskussion af læste tekster, oplæg fra de studerende om tekster og inddragelse af studentervalgte cases.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Eksaminationssprog: Dansk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Vinter 2014/2015
Reeksamen
Samme prøveform som ved ordinær eksamen, Februar 2015