HIVK03081U Aal: Vidensmedier - Konstituerende valg B

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Aal: Knowledge Media and Digitality - Elective and constituent B

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab og kulturformidling, Aalborg
Kursusindhold

Modulet vil undersøge og diskutere forskellige former for vidensmediering, der fortrinsvis knytter sig til digitale medier, men perspektiveres i forhold til teoretiske, historiske og kulturelle forhold.  Der vil være fokus på bl.a. vidensbegreber, digitalisering af kultur og medier, digitale mediers multimodalitet og digitaliseringens betydning for videns- og kulturformidling. Væsentlige elementer i modulet er:

 • Teoretiske tilgange til dokumentets historiske udvikling fra papirformat til PDF.
 • Teoretisk tilgang til hvordan gaming kan præsentere værdier og normer i relation til viden gennem interaktive medier.
 • Digital Humanities og nye vidensforståelser
 • Visuelle repræsentationer i videnskab og kulturformidling
 • Sociale teknologiers betydning for vidensproduktion: teorier og analyser

 

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af:

 • Mediernes roller i informationssamfundet.
 • Digitalisering af medierne.
 • Digitalitet og medieteorier i relation til videns- og kulturformidling.

 

Færdigheder i at:

 • At identificere og analysere mediers funktionalitet og anvendelse af digitalitet.
 • At anvende relevante medieteorier til analyse af konkrete medieproduktioner.
 • Analyser, sammenligninger og problematisering af af medier på et historisk og teoretisk grundlag.

 

Kompetencer i at:

 • At vurdere og evaluere digitalt medieret videns- og kulturformidling.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Bruns, A. (2009): Blogs, Wikipedia, Second Life and beyond. From production to Produsage. New York: Peter Lang
 • Flanagan, Mary & Nissenbaum, Helen (2014): Values at Play in Digital Games. Mass.: MIT Press.
 • Gitelman, Lisa (2014): Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents. Durham: Duke University Press.
 • Pauwels, Luc (2006). Visual Cultures of Science. Rethinking Representational Practices in Knowledge Building and Science Communication. Hannover and London: University Press of London

 

Holdundervisning, workshops, forelæsninger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Omfang: Maks. 20 normalsider + 10 normalsider pr. studerende udover én.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve
(maks. 5 studerende) med individuel bedømmelse. Hver enkelt studerendes
bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes
hver for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af opgavens
samlede længde.
Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse,
med en vægtning på 10 %.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/Juni 2015
Reeksamen
Samme eksamensform som ved ordinær eksamen, August 2015