HIVK03042U  Aal: Systemevaluering og brugerstudier - Konstituerende valg A

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Aal: System Evaluation and User Studies - Elective and constituent A

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab og kulturformidling, Aalborg
Kursusindhold

Modulet omfatter videregående studier i de teoretiske og metodiske aspekter vedrørende evaluering af interaktive informationssystemer i kontekst, idet der lægges vægt på sammenhæng mellem informationsbehov, -situation, relevans og søgeadfærd anskuet ud fra formidlings-processer og de dertil knyttede teknologier. Med udgangspunkt i forskningslitteraturen introducerer modulet modeller for informationsadfærd og informationsinteraktion for at afdække tilgange til evaluering af systemperformance og brugeranvendelse og eksplicit at diskutere metoder til evaluering af interaktive informationssøgesystemer.

Modulet beskæftiger sig endvidere med studier af, og metoder til, folks informationsadfærd mere generelt.  Herved sigter modulet til at kvalificere alle med interesse for informations- og kulturformidling til selvstændigt at kunne foretage brugerstudier af informationsadfærd med et afsæt i det klassiske metodeapparat indenfor biblioteks- og informationsvidenskab.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af:

 • Forskellige typer af evalueringer og evalueringstilgange.
 • Centrale begreber og modeller om informationsadfærd og -søgning/genfinding og de dermed forbundne processer og funktioner samt metoder til studier af samme.

 

Færdigheder i at:

 • Reflektere over centrale modeller og metoder til studier af informationsadfærd og -søgning/genfinding og de dermed forbundne processer og funktioner.
 • Vurdee egnede metoder, og kombination af disse, til studier/evaluering af interaktive informationssøgesystemer.
 • Identificere og sammenligne centrale evalueringsbegreber og -metoder til systemevaluering og brugerstudier samt vurdere og validere evalueringsresultater i forhold til givne omstændigheder.

 

Kompetencer i at:

 • Opstille/designe undersøgelser til studier/evaluering af systemperformance og informationsadfærd - inklusive evaluering af interaktive informationssøgesystemer.
 • Gennemføre forskellige typer af systemevalueringer og brugerstudier.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Borlund, P. & Schneider, J.W. (2010) Reconsideration of the simulated work task situation: A context tool for evaluation of information retrieval interaction. In: Kelly, D., Turpin, A. & Azzopardi, L. (eds.). Proceedings of the third IIiX Symposium on Information Interaction in Context (IIiX 2010). New Brunswick, NJ, USA, August 2010. 155-164
 • Borlund, P. (2003a). The concept of relevance in IR. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 54(10), 913-925.
 • Byström, K. & Järvelin, K. (1995). Tasks complexity affects information seeking and use. Information Processing & Management, 31(2), 191-213.
 • Kelly, D. (2009). Methods for Evaluating Interactive Information Retrieval Systems with Users. Foundations and Trends in Information Retrieval, 3(1-2), 1-224.
F.eks: Oplæg ved underviser, dialogbaseret holdundervisning, ugeopgaver, gruppearbejde, studenteroplæg.

Undervisningen tilrettelægges sådan at den afvikles intensivt med 2 x 3 u-timer ugentligt. Forløbet afsluttes ultimo marts, hvorefter der er mulighed for at arbejde på eksamensopgaven (fri skriftlig hjemmeopgave). Vejledning i relation til eksamensopgaven finder sted dels som individuel vejledning og dels ved fælles vejledningsseminar. Et centralt element i undervisningen er dialogbaseret holdundervisning, som tager afsæt i løsning og diskussion af ugeopgaver. Ved dialogbaseret undervisning skabes et fortroligt og kollektivt rum for læring, hvor idéer, tanker, meninger og opfattelser af den læste forskningslitteraturs problemstillinger og begreber med afsæt i ugeopgaven fremsættes og diskuteres i fællesskab.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Omfang: Maks. 20 normalsider + 10 normalsider pr. studerende udover én.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve
(maks. 5 studerende) med individuel bedømmelse. Hver enkelt studerendes
bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes
hver for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af opgavens
samlede længde.
Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse,
med en vægtning på 10 %.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Maj / Juni 2015
Reeksamen
Samme eksamensform som ved ordinær eksamen, August 2015
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 45
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • I alt
 • 410,8