HIVK03022U KBH: Kulturformidlende institutioner - Konstituerende valg B

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: Dissemination of Culture by Cultural Institutions - Elective and constituent B

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

Modulet sigter bredt på kultursektoren og arbejder med teorier og analyse af praksis i forhold til kultur, institutioner og formidling, herunder offentlige institutioner som biblioteker, museer og arkiver, private organisationer som udstillingssteder og forlag samt virtuelle formidlingssites og mere fleksible, netværksprægede arenaer inden for kulturfeltet. Der lægges fokus på det aktuelle, i nogle tilfælde med inddragelse af historiske perspektiver. Udgangspunktet er tendenser i kulturpolitik og oplevelsesorientering, og vægten lægges på disse vilkårs indflydelse på kulturinstitutionernes roller, funktioner og legitimitet samt på nye former for interaktiv og brugerinddragende videns- og kulturformidling med danske og internationale eksempler.

Følgende perspektiver inddrages:

 • Kulturpolitiske strategier og rationaler
 • Oplevelsessamfundet og oplevelsesøkonomiens betydning for det kulturelle felt
 • Videns- og kulturformidling i forskellige kulturelle domæner og forskningsinstitutioner
Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af:

 • Kultursektoren, dens institutioner og organisation, historisk og aktuelt.
 • Kulturteori, organisationsteori og kulturpolitik.
 • Videns- og kulturformidling i forskellige kulturelle domæner.
 • Kulturinstitutionernes videnorganiseende praksisser

 

Færdigheder i at:

 • Analysere samspillet mellem den samfundsmæssige, den kulturelle og den institutionelle udvikling
 • Analysere konkrete eksempler på kulturformidling og vidensorganiserende praksisser.

 

Kompetencer i at:

 • At udvikle teoretisk funderede modeller til analyse af kulturformidlende institutioner.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Teilmann Christensen, Peter: Kulturliv – Institutioner, praksis og formidling. Samfundslitteratur, 2010.
 • Lund, Niels D.: Digitalisering som kulturpolitik. I: Lund, N. D. m.fl. (red.).: Digital formidling af kulturarv. Fra samling til sampling.  København, Multivers, 2009.
 • Christensen, Hans Dam: Mellem formidling og kommunikation? Eller fra autoritativ viden til forhandlet viden på museer. I: A. Maursted & M. A. Huan (red.): Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag: Trondheim, 2012.
 • Havsteen Brandrup, Hjørdis: Kulturel dynamik i oplevelsesrummet. I: K & K. Nr. 109, 2010.
Foredrag, oplæg og diskussioner ved lærere og studerende, workshops og ekskursioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Omfang: Maks. 20 normalsider + 10 normalsider pr. studerende udover én.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve
(maks. 5 studerende) med individuel bedømmelse. Hver enkelt studerendes
bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes
hver for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af opgavens
samlede længde.
Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse,
med en vægtning på 10 %.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Maj / Juni 2015
Reeksamen
Samme eksamensform som ved ordinær eksamen, August 2015