HIVK03002U Informations- og kulturstudiers teorier og traditioner, Aal, Obligatorisk modul

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Theories and Traditions of Information and Culture Studies (compulsory and constituent)

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

Introduktion, udforskning, og afgrænsning af teoretiske traditioner og begreber der udgør informationsvidenskabens og kulturformidlingens fundament.  Dette fundament undersøges og belyses igennem begreber som ex sprog, viden, formidling, information, fortolkning, kultur, læring, medier og modernitet med en forankring i de filosofiske traditioner og forskningspraksisser de indgår i.  Traditionerne og begreberne søges endvidere belyst med eksemplificering i informations- og kultur studier.  Kurset bidrager til de studerendes forståelse for mangfoldigheden i informations- og kulturstudier og analytiske færdigheder i at kontekstualisere forskning i information og kultur i bredere videnskabelige traditioner.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende

viden om og forståelse af:

 • informations- og kultursstudier som tværfaglig forskningsfelt,
 • centrale begrebs- og teoridannelser inden for informations- og kulturstudier.

færdigheder i:

 • at definere og beskrive udvalgte begreber, traditioner eller teorier inden for     informations- og kulturstudier,
 • at vurdere udvalgte begreber, traditioner eller teorier og deres indbyrdes      relationer.

kompetencer i:

 • at diskutere og analysere begreber, traditioner og teorier i videnskabshistoriske og videnskabsteoretiske sammenhænge,
 • at analysere og reflektere over begrebers, traditioners og teoriers betydning og indflydelse inden for informations- og kulturstudier.
Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:
 • Library Trends, 2004 vol 52 no. 3. Special issue on Philosophy of Information.
 • Fiske, John. 2011. Introduction to Communication Studies, 3rd ed. New York, NY: Routledge.
 • Storey, J. (2003). Inventing popular culture: from folklore to globalization. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Barker, C. (2012). Cultural studies: theory and practice (4 ed.). London: Sage
Holdundervisning, forelæsninger og studenteroplæg/​workshops
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Eksaminationssprog: Dansk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Vinter 2014
Reeksamen
Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2015