HIVA03145U  Aal: Cognitive branding (e-læringsmodul) - Tilvalg inden for det centrale fag

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Aal: Cognitive Branding - Elective module

Uddannelse
Kandidat i Informationsvidenskab og kulturformidling, Aalborg
Kursusindhold

Branding er og bliver et varmt emne. Fælles for de fleste teorier om brands og branding er deres ofte udtalte mangel på indsigt i kognitive aspekter. De er tit overfladiske og deres tanker om brands og branding hviler ofte på common sense betragtninger uden akademisk dybde. Dette kursus forsøger bl.a. ved hjælp af semiotikken at grave adskillelige spadestik dybere for at opnå en større forståelse for brandet som tegn og branding som tegnproces. Vi skal se på emotioner, fællesskaber, tiltrækning, værdier, metaforer og andre brandrelaterede begreber, og vi skal arbejde med at forstå brandingprocessen som en betydningsproces, hvor betydning skabes gennem forhandling mellem brandkommunikator og brandbruger.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 

 Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse.
 • Reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling.
 • Uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

 Kompetencer i at:

 • Anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Danesi, M. (2006). Brands. New York: Routledge
 • Grant, J. (2003). After image : mind-altering marketing. London. Profile Books Ltd.
 • Thellefsen, (2010). Fundamental Signs and Significance-effects: A semeiotic outline of fundamental signs, significance-effects, knowledge profiling and their use in knowledge organization and branding. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.
 • Thellefsen, T. & B. Sørensen (2013) Signs, Brands and Communities. Social Semiotics (special issues). T. Thellefsen & B. Sørensen (Eds.), vol. 23, no. 4.
Blended learning, e-learning, forelæsninger.
Hver studerende skal udarbejde og præsentere en poster om et for kurset relevant emne.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse indebærer tilstedeværelse i min. 80 % af undervisningstimerne samt opfyldelse af udmeldte krav om oplæg og opgaver undervejs i forløbet.
Syge-/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave (se nedenfor).
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået.
Eksaminationssprog: Dansk
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omprøve: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Eksaminationssprog: Dansk.
Omfang: Maks. 12 normalsider + 6 normalsider pr. studerende udover én.
Der gives 7 dage til besvarelsen.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve
(maks. 5 studerende) med individuel bedømmelse. Hver enkelt studerendes
bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes
hver for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af opgavens
samlede længde.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Maj / Juni 2015
Reeksamen
Bunden skriftlig hjemmeopgave. August 2015
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 22,5
 • Eksamen
 • 15
 • Forberedelse
 • 167,9
 • I alt
 • 205,4