HIVA03144U Aal: Praktisk webformidling - Tilvalg inden for det centrale fag

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Aal: Practical web outreach - Elective module

Uddannelse
Kandidat i Informationsvidenskab og kulturformidling, Aalborg
Kursusindhold

Ideen med kurset er at de studerende skal få et praktisk overblik over webformidling i en moderne kulturinstitution og/eller offentlig eller privat virksomhed.

Kurset vil give en grundlæggende introduktion til teknologier som HTML, CSS, Javascript, PHP, XML og webservices/API, samt belyse i hvilke sammenhænge man kan få brug for disse teknologier.

Der vil også være en introduktion til Content Management Systems (især Wordpress), APPs, Wikipedia, Open Data og nyhedsbreve samt brug af sociale medier i organisationer. Modulet vil bruge case-baserede tutorials og diskussionsoplæg som en del af undervisningen.

Kurset kræver ingen erfaring med programmering.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 

 Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse.
 • Reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling.
 • Uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

 Kompetencer i at:

 • Anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Al-Deen, H. S. N., 1951-. (2012). Social media, usage and impact. Lanham, Md: Lexington Books.
 • Jones, K. M. L., & Farrington, P.-A. (2011). Chapter 1 Getting Started with WordPress. Library Technology Reports : Expert Guides to Library Systems and Services, 47(3), 8–16.
 • König, R. (2013). WIKIPEDIA: Between lay participation and elite knowledge representation. Information Communication and Society, 16(2), 160–177.
 • Purday, J. (2012). Europeana: Digital Access to Europe’s Cultural Heritage. Alexandria, 23(2), 1–13.
Holdundervisning, gruppearbejde, studenteroplæg, casebaserede tutorials og diskussionsoplæg
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 36,5
 • Forberedelse
 • 146,4
 • Holdundervisning
 • 22,5
 • I alt
 • 205,4
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Eksaminationssprog: Dansk.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. 15 min. til eksaminandens
sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Materiale: Maks. 6 normalsider.
Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe det indleverede materiale til
eksaminationen. Desuden kan eksaminanden medbringe en skriftlig disposition
for den mundtlige fremlæggelse. Den må højst være på 1 normalside
og skal ikke indleveres på forhånd. En kopi af den skal i givet fald afleveres
ved eksaminationens begyndelse til eksaminatorerne. Andre hjælpemidler
er ikke tilladt.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Maj / Juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2015