HIVA03143U  KBH: Hvordan kan vi undersøge folks digitale kompetencer ? - Tilvalg inden for det centrale fag

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: How to investigate digital literacies? - Elective module

Uddannelse
Kandidat i Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

Digitaliseringsstyrelsen har i de seneste år udgivet en del publikationer som omhandler borgernes digitale kompetencer. Organisationsforskere skriver bøger og artikler om hvordan virksomhedens medarbejdere skal forbedre deres IT-kompetencer. Medie- og læringsforskere undersøger unges ´digital literacies´ og taler om ´digital divide´. Men hvordan skal vi forstå ´digitale kompetencer´? Er folks digitale kompetencer noget der kan defineres på forhånd og som vi derved umiddelbart kan undersøge? Eller er det snarere noget som folk igennem deres brug af digitale medier selv er med til at indholdsbestemme? Hvad betyder desuden konteksten for begrebets indhold? Efter en diskussion af begrebet sætter modulet  fokus på hvordan vi kan undersøge folks digitale kompetencer. En række undersøgelsesmetoder skal afprøves, og resultaterne skal diskuteres på holdet. Metoder og resultater skal danne grundlag for den skriftlige opgave.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 

 Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse.
 • Reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling.
 • Uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

 Kompetencer i at:

 • Anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red) (2010). Kvalitative metoder, en grundbog. Hans Reitzel.
 • Hargittai, E. & Hsieh, Y.P. (2013). Digital inequality. In: Dutton, W.H. (ed). The Oxford Handbook of Internet Studies. Oxford University Press, pp. 129-150.
 • Lankshear, C. & Knobel, M. (eds) (2008). Digital literacies. Concepts, policies and practices. N.Y.: Peter Lang.
 • Søndergaard, K.D. & Hasse, C. (2012). Teknologiforståelse - på skoler og hospitaler. Aarhus Universitetsforlag.
Holdundervisning, mundtlige oplæg, øvelser og gruppediskussioner.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk.
Omfang: Maks. 12 normalsider + 6 normalsider pr. studerende udover én.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve
(maks. 5 studerende) med individuel bedømmelse. Hver enkelt studerendes
bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes
hver for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af opgavens
samlede længde.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Maj / Juni 2015
Reeksamen
Samme eksamensform som ved ordinær eksamen, august 2015
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 22,5
 • Eksamen
 • 72
 • Forberedelse
 • 110,9
 • I alt
 • 205,4