HIVA0310FU Aal: EL - "Embedded librarianship" og nye biblioteksfunktioner - Tilvalg inden for det centrale fag

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Aal: EL - Embedded Librarianship and new library functions - Elective module

Uddannelse
Kandidat i Informationsvidenskab og kulturformidling, Aalborg
Kursusindhold

"Embedded librarianship" er et aktuelt begreb der indebærer at informationen formidles der hvor den bruges og berører dermed bl.a. mediemæssige og læringsrelaterede aspekter af informationsbrug og -formidling. Bibliotekaren indgår i og faciliterer processer i de omgivelser, hvor en række kernefunktioner finder sted. Det kan fx være en involvering af informationsspecialister og bibliotekets ressourcer i universiteternes læringsplatforme, i uddannelse eller i andre sociale eller institutionelle sammenhænge. Kurset vil belyse de nævnte problemstillinger teoretisk, men vil også sigte imod implementering af praktiske løsninger i samarbejde med udvalgte vidensinstitutioner.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 

 Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse.
 • Reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling.
 • Uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

 Kompetencer i at:

 • Anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Jensen, T. W., & Fibiger, B. (2004). Det annoterede læringsrum - hvordan opbygges et fagligt rum i en digital kontekst? In M. Georgsen, & J. Bennedsen (Eds.), Fleksibel læring og undervisning - erfaringer, konsekvenser og muligheder i ikt (pp. 160-173). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
 • Holzkamp, K. (2013). Fiktionen om læring som produkt af pædagogiske læreplaner. Nordiske Udkast. Tidsskrift for kritisk samfundsforskning. Årg. 41, nr. 1. s. 4-21. Syddansk Universitetsforlag.
 • Høyrup, H., Nielsen, H.J., Hjørland, B. (red)(2012). Viden i spil. Forskningsbibliotekers funktioner i forandring. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Engerer, V. (2013), ”Kan forskningsbibliotekernes e-materialer være e-læringsmaterialer? Tilgængeliggørelse og formidling i elektroniske læreomgivelser“, LOM – Tidsskriftet Læring og Medier, 6/11 (2013), 37 pp. (= Uwe Wollin og Lillian Buus (red.), Fremtidens undervisningsmiljøer). URL: http:/​/​ojs.statsbiblioteket.dk/​index.php/​lom/​article/​view/​7581/​11585.
Holdundervisning, studenteroplæg og selvstændig research, feltarbejde, gruppearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 36,5
 • Forberedelse
 • 329,3
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min. med opsyn.
Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. 15 min. til eksaminandens
sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Materiale: Maks. 6 normalsider.
Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe det indleverede materiale til
eksaminationen. Desuden kan eksaminanden medbringe en skriftlig disposition
for den mundtlige fremlæggelse. Den må højst være på 1 normalside
og skal ikke indleveres på forhånd. En kopi af den skal i givet fald afleveres
ved eksaminationens begyndelse til eksaminatorerne. Andre hjælpemidler
er ikke tilladt.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Maj / juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2015