HIVA0310EU Aal: Oplevelsesdesign og projektledelse - Tilvalg inden for det centrale fag

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Aal: Experience design and project management - Elective module

Uddannelse
Kandidat i Informationsvidenskab og kulturformidling, Aalborg
Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i udvikling, afvikling og evaluering af et kulturarrangement. Med en tydelig teoretisk indfaldsvinkel skal de studerende gennem aktiv deltagelse arbejde praktisk med gennem projektledelse at designe et kulturprojekt og på den måde formidle kulturen. Kulturprojektet kan udformes som foredragsrække, events og happenings, rollespil eller andre former for oplevelses- og kulturarrangementer.

Kurset omfatter teorier og metoder indenfor flg. temaer: projektplanlægning og projektledelse, oplevelsesdesign og kulturformidling samt innovation og læring.

Kurset vil fokusere på, hvordan teori kan omsættes til praksis, idet projektledelsen på kurset handler om at planlægge og formidle kulturelle oplevelser.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 • Relevante teorier og metoder i tilknyt til modulets emne

 

 Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse.
 • Reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling.
 • Uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

 Kompetencer i at:

 • Anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Jantzen, Christian (2011). Oplevelsesdesign - tilrettelæggelse af unikke oplevelseskoncepter. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Montola, Markus et al. (2009). Pervasive Games: Theory and Design. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers
 • Lindegaard Attrup, M., & Ryding Olsson, J. (2008). Power i projekter og portefølje (2 ed.). Kbh.: Jurist- og Økonomiforbundets forlag.
 • Goldenberg, J. & Mazursky, David (2002) Creativity in product innovation. Cambridge University Press
Workshops og holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 30
 • Forberedelse
 • 335,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Aktiv undervisningsdeltagelse indebærer tilstedeværelse i min. 80 % af undervisningstimerne samt opfyldelse af udmeldte krav om oplæg og opgaver undervejs i forløbet.
Syge-/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave (se nedenfor).
Eksaminationssprog: Dansk
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.

Bunden skriftlig hjemmeopgave:
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: Maks. 12 normalsider + 6 normalsider pr. studerende udover én.
Der gives 7 dage til besvarelsen.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Maj / Juni 2015
Reeksamen
Bunden skriftlig hjemmeopgave. Afholdes i august 2015