HIVA0310CU KBH: Kultur i strategisk byudvikling - Tilvalg inden for det centrale fag

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: Strategies in Urban Culture - Elective module

Uddannelse
Kandidat i Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

På dette kursus analyseres og diskuteres de udfordringer den urbane kultur står over for i forhold til kulturpolitik og kulturel byudvikling. I dag er kultur blevet et parameter for byers succes og et instrument for økonomisk vækst. Som resultat kan man tale om festivalisering af det offentlige rum, planlægning af fun & flow for den kreative klasse og strategisk brug af kultur i revitalisering af nedslidte eller funktionstømte byområder. Disse overordnede strategier udfordrer samtidig de eksisterende kulturinstitutioner, som må forholde sig til en ny urban kontekst.  De brander byer som arkitektoniske ikoner, og som placemakers fungerer de som katalysatorer for bymæssig forandring ved at være rum for læring, oplevelse og performativitet. Spørgsmålet er, hvordan planlægning af byer og kulturinstitutioner fremover kan bidrage til styrkelse af de forskellige livsstiles behov og subkultures kulturelle udtryksmuligheder.

Følgende emner indgår i kurset:

 • Kulturpolitik og kulturel byudvikling
 • Strategier for festival og eventbyer
 • Kulturinstitutionernes rolle i byudviklingen
 • Bruger-dreven kulturel innovation
Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 

 Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse.
 • Reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling.
 • Uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

 Kompetencer i at:

 • Anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Florida, Richard (2003). "Cities and the creative class". In City & Community, No. 2, pp.3-19.
 • Marling, Gitte m.fl (2009). Experience City.DK Aalborg Universitetsforlag.
 • Samson, Kristine (2012). "Den performative by - design, planlægning og oplevelser". I Andersen, John m.fl. (red.) Byen i bevægelse. Mobilitet - Politik - Performativitet. Roskilde Universitetsforlag, s. 219-42.
 • Skot-Hansen, Dorte (2014).Byen som scene - Kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet. København: Bibliotekarforbundet.
Kurset er baseret på lærer- og studenter oplæg, workshops, diskussioner og ekskursioner. Hvis der er interesse blandt deltagerne, afholdes en eksursion til "fremtidens metropol" Hamborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave:
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: Maks. 20 normalsider + 10 normalsider pr. studerende udover én.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve
(maks. 5 studerende) med individuel bedømmelse. Hver enkelt studerendes
bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes
hver for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af opgavens
samlede længde.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Maj / Juni 2015
Reeksamen
Samme eksamensform som ved ordinær eksamen. August 2015