HIVA03108U Aal: Praktisk webformidling - Tilvalg inden for det centrale fag

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Aal: Practical web outreach - Elective module

Uddannelse
Kandidat i Informationsvidenskab og kulturformidling, Aalborg
Kursusindhold

Ideen med kurset er at de studerende skal få et praktisk overblik over webformidling i en moderne kulturinstitution og/eller offentlig eller privat virksomhed.

Kurset vil give en grundlæggende introduktion til teknologier som HTML, CSS, Javascript, PHP, XML og webservices/API, samt belyse i hvilke sammenhænge man kan få brug for disse teknologier.

Der vil også være en introduktion til Content Management Systems (især Wordpress), APPs og Wikipedia samt andre aspekter af webformidling i forhold til sociale medier, kommentar på nettet og børn og unge. Modulet vil bruge case-baserede tutorials og de studerende skal arbejde med at producere video-tutorials.

Derudover arbejdes der dialogbaseret med etiske og praktiske problemstillinger i forhold til best practice i webformidling.

Kurset kræver ingen erfaring med programmering.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 

 Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse.
 • Reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling.
 • Uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

 Kompetencer i at:

 • Anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Bowles-Terry, Melissa, Merinda Kaye Hensley, and Lisa, Janicke Hinchliffe. 2010. “Best Practices for Online Video Tutorials in Academic Libraries: A Study of Student Preferences and Understanding.” Communications in Information Literacy 4 (1): 17–28.
 • Jones, K. M. L., & Farrington, P.-A. (2011). Chapter 1 Getting Started with WordPress. Library Technology Reports : Expert Guides to Library Systems and Services, 47(3), 8–16.
 • König, R. (2013). WIKIPEDIA: Between lay participation and elite knowledge representation. Information Communication and Society, 16(2), 160–177.
 • Sanderhoff, Merete. 2014. In Sharing Is Caring, Åbenhed Og Deling I Kulturarvssektoren. Kbh: Statens Museum for Kunst.
Holdundervisning, gruppearbejde, studenteroplæg, casebaserede tutorials, diskussionsoplæg og produktion af video-tutorials
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 36,5
 • Forberedelse
 • 329,3
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Eksaminationssprog: Dansk.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. 15 min. til eksaminandens
sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Materiale: Maks. 6 normalsider.
Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe det indleverede materiale til
eksaminationen. Desuden kan eksaminanden medbringe en skriftlig disposition
for den mundtlige fremlæggelse. Den må højst være på 1 normalside
og skal ikke indleveres på forhånd. En kopi af den skal i givet fald afleveres
ved eksaminationens begyndelse til eksaminatorerne. Andre hjælpemidler
er ikke tilladt.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Maj / Juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2015