HIVA02013U Studiet af teknologier i praksis, Kbh, Tilvalg

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

The study of technology in practice

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold
Kurset handler om hvordan vi kan studere teknologier, når vi anvender den teoretisk-metodiske tilgang kaldet STS og Aktør-netværks-teorien (ANT). Gennem empiriske studier skal vi undersøge hvad udvalgte teknologier "handler om" i konkrete situationer. STS og ANT ser teknologier som en del af et netværk af aktører, men også som fænomener der ved nærmere empirisk undersøgelse kan overraske ved at handle om andet end hvad man på forhånd kunne forvente. Metodisk indebærer dette en interesse for relationerne mellem menneskelige og tekniske aktører, som i STS og ANT-tilgangen betragtes som ligeværdige. På kurset skal vi derfor undersøge sociale praksisser og relationer, hvori de udvalgte teknologier indgår. Vi skal primært gøre brug af etnografiske metodiske teknikker.
Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende

viden om og forståelse af:

 • specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,
 • relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

færdigheder i:

 • at identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse,
 • at reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling,
 • at uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

kompetencer i:

 • at anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,
 • at formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

Blok, A. & Elgaard jensen, T. (2009). Bruno Latour: Hybride tanker i en hybrid verden. Hans Reitzels Forlag.

Jensen, C.B. (2010). STS. I: Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red). Kvalitative metoder, en grundbog. Hans Reitzels Forlag, s.375-388.

Jensen, C. B.; Lauritsen, P. & Olesen, F. (red) (2007). Introduktion til STS, Science, Technology, Society. Hans Reitzels Forlag.

Law, J. & Hassard, J. (Eds) (2004). Actor Network Theory and After. Blackwell Publishing.
Holdundervisning, mundtlige oplæg, øvelser, og gruppediskussioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 15
 • Forberedelse
 • 167,9
 • Holdundervisning
 • 22,5
 • I alt
 • 205,4
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformen indebærer tilstedeværelseskrav på 80% samt opfyldelse af udmeldte krav om mundtlige oplæg og skriftlige opgaver undervejs.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
Bunden skriftlig hjemmeopgave, intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trins-skalaen. Februar 2015