HIVA02011U Informationspraksis, Kbh, Tilvalg,

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Information Practice

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

Inf    Informationspraksis er et relativt nyt begreb indenfor den informationsvidenskabelige forskning. Særligt indenfor studier af informationskompetence og informationssøgning kan man finde en stigende interesse for begrebet. Informationspraksis betoner de sociale, kulturelle og situerede aspekter af fx informationssøgning, men hvordan, afhænger af hvilken forståelse af ”praksis” der anvendes. På dette frie modul skal vi derfor arbejde os bag om begrebet informationspraksis med henblik på at analysere dets teoretiske forudsætninger og betydning. Vi skal beskæftige os med forskellige teorier til beskrivelse af ”praksis”, og dels se nærmere på en række konkrete empiriske studier af informationspraksis. Endelig skal vi diskutere metoder, samt de metodiske implikationer der kan være forbundet med at gennemføre undersøgelser af informationspraksis i fx en arbejds- eller uddannelseskontekst.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende

viden om og forståelse af:

 • specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,
 • relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

færdigheder i:

 • at identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse,
 • at reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling,
 • at uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

kompetencer i:

 • at anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,
 • at formidle en videnskabeligt studeret problemstilling

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset

 • Cox, A. M. (2012). An exploration of the practice approach and its place in information science. Journal of Information Science, 38(2), 176–188.
 • Gheradi, S. (2012). How to conduct a practice-based study: problems and methods. Edward Elgar Publishing Limited.
 • Moring, C.E. & Lloyd, A. (2013). Analytical implications of using practice theory in workplace information literacy research. Information Research, vol. 18(3).
 • Schatzki, T.R. et. al. (eds) (2001). The practice turn in contemporary theory. Routledge.
Undervisningen foregår i seminarform hvor dialog og diskussion mellem deltagerne er det bærende element. Undervisningen baserer sig derfor på aktiv deltagelse og oplæg fra både underviser og studerende.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 15
 • Forberedelse
 • 167,9
 • Holdundervisning
 • 22,5
 • I alt
 • 205,4
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse indebærer tilstedeværelse i min. 80 % af undervisningstimerne samt opfyldelse af udmeldte krav om oplæg og opgaver undervejs i forløbet.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Vinter 2014
Reeksamen
Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trins-skalaen. Reeksamen foregår i februar 2015