HIVA02007U Historie som eventkultur - Golden Days Festival, Kbh, Tilvalg

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

History as Event Culture - Golden Days Festival Copenhagen

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

I de senere år ses kulturelle events og festivals som en del af byudvikling og i konkurrence profileres byerne som kreative og attraktive med nye performative rum. Festivalkulturen foretager også i stigende grad en iscenesættelse af historie og kulturarv, og Golden Days der afvikles 5.-21. september i København med emne 1914, bl.a. 1. Verdenskrig, er et eksempel herpå. Modulet ser på denne festival som historieformidling og oplevelseskultur, på dens program og på alle de kulturinstitutionelle aktører der medvirker ud fra teoretiske vinkler omkring både form og indhold. Der arbejdes med intensiv deltagerobservation under festivalen og efterfølgende bearbejdning mhp. projektorienterede bidrag til en samlet evaluering.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende

viden om og forståelse af: 

 • specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,
 • relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 

færdigheder i:  

 • at identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse,
 • at reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling,
 • at uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

kompetencer i: 

 • at anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,
 • at formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Nielsen, Jens (2008). Events i den danske oplevelsesøkonomi – den kollektive brusen. København: Samfundslitteratur. (kap 2, 3, 6).
 • Richards, Greg & Robert Palmer (2010). Eventful Cities: Cultural Management and Urban Revitalisation. Oxford: Elsevier (kap 1: Why cities Need to be Eventful s. 1-37).

 • Lund, Niels D. (2008). Bibliotek og historie. Mellem historiekultur og institutionshistorie. I At forstå biblioteket. En introduktion til teoretiske perspektiver. København: DB

 • Antologi udgivet af Golden Days (2014). [endnu unavngiven - læses som historie- og forskningsformidlende antologi].

Ekskursioner/​besøg/​arrangementsdeltagelse (også aften/weekend), dagbog, deltagerobservation, interviews etc. uden for IVA; holdundervisning, gruppearbejde, oplæg. Udstrakt selvstyret projektarbejde i grupper. Dialog med en leder fra festivalen. Intensiv opstart mellem 1. og 5.9., og meget intensivt selvstændigt ’markarbejde’ i festivalperioden.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Eksaminationssprog: Dansk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Vinter 2014/2015
Reeksamen
Samme prøveform som ved ordinær eksamen, Februar 2015