HIVA02006U Hverdagsinformationsadfærd, Aal, Tilvalg,

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Everyday-life information seeking (ELIS)

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

Modulet beskæftiger sig med forskningsområdet ”hverdagsinformationsadfærd” (eng. everyday-life information seeking (ELIS)) som begreb, fænomen og aktivitet.  Området er beslægtet med forskningsområderne interaktiv informationsgenfinding (eng. IIR) og information seeking (behaviour), men i modsætning til IIR og information seeking hvor fokus er på ”klassisk” informationsadfærd, som det forstås i videnstunge problemløsnings-sammenhænge (f.eks. uddannelses-, arbejds- og forskningssammenhænge), så karakteriseres ELIS bedst som værende alle de andre sammenhænge og situationer, hvor folk efterspørger information (f.eks. hobby, underholdning eller ved sygdom).  Modulet sammenholder ELIS-begrebet og de aktiviteter der karakteriserer området med de ”klassiske” forståelser indenfor IIR og information seeking.  Modulet ser på specifikke typer af ELIS-studier mhp. at udlede karakteristika, der på et overordnet niveau beskriver og modellere ELIS i den givne kontekst.  Med afsæt i de konkrete studier introduceres endvidere metoder til undersøgelse og studie af ELIS. 

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende

viden om og forståelse af:

 • specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,
 • relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

færdigheder i:

 • at identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse,
 • at reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling,
 • at uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

kompetencer i:

 • at anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,
 • at formidle en videnskabeligt studeret problemstilling

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

Lu, Y. (2010). Children’s Strategies in Coping with Daily Life: Does Information Matter? I: Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 46(1).  

McKenzie, P.J. (2002). A Model of Information Practices in Accounts of Everyday-Life Information Seeking. I: Journal of Documentation, 59(1), 19-40.

Savolainen, R. (2004). Everyday Life Information Seeking. I: Encyclopedia of Library and Information Science, 1(1), 1 - 9.

Stebbins, R.A. (2009b). Leisure and Its Relationship to Library and Information Science: Bridging the Gap. I: Library Trends, 57(4), 618-631.
F.eks: Oplæg ved underviser, ugeopgaver, dialogbaseret holdundervisning, gruppearbejde og studenteroplæg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 59
 • Forberedelse
 • 123,9
 • Holdundervisning
 • 22,5
 • I alt
 • 205,4
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 30 min
Mundtligt forsvar, 30 min
Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med material
Eksaminationssprog: Dansk.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Vinter 2014
Reeksamen
Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2015