HIVA02002U Computermedieret kommunikation, Tværfagligt modul (blended learning-kursus), Aal, Tilvalg med konstituerende elementer

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Computer-mediated communication (CMC), transdisciplinary course (blended learning), Aal, elective with constituent elements

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

CMC er en tværfaglig ramme, der kan anvendes til at analysere de kommunikative processer, som medieres gennem internettet. Rammen er tværfaglig, idet der bl.a. trækkes på diskursteori, lingvistik og samtaleanalyse, medieteori, sociologi og semiotik. CMC fokuserer på interaktiv og gensidig kommunikation. Særligt interaktionsbegrebet, grounding og interaktivitet udgør en væsentlig teoretisk udfordring. Et at grundspørgsmålene i CMC er, hvordan vi opfylder de kommunikative krav i virtuelle og medierede omgivelser, hvor folk ikke nødvendigvis er til stede i samme rum og tid, krav der forholdsvis nemt og effektivt tilgodeses i den ”naturlige” face-to-face-situation.

Det tværfaglige modul beror på konstituerende fagelementer som bl.a. Interaktive formidlingsrum, Informationshåndtering, Kulturformidling og kommunikation, Vidensmedier, Videnskabelig kommunikation.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende

viden om og forståelse af:

 • specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,

 • relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

færdigheder i:

 • at identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse,

 • at reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling,

 • at uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

kompetencer i:

 • at anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,

 • at formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Stine Lomborg. 2014. Social Media, Social Genres: Making Sense of the Ordinary. Routledge.
 • Clark, Herbert H. & Brennan, Susan E. 1993. "Grounding in communication". In R. M. Baecker(ed.). Readings in groupware and computer-supported cooperative work : assisting human-human collaboration.: San Mateo,Calif. : Morgan Kaufmann Publishers.  222-233.
 • Herring, Susan C., Stein, Dieter & Virtanen, Tuija. 2013. Pragmatics of computer-mediated communication. Berlin: De Gruyter Mouton.
 • Jappy, Tony (2013). Introduktion to Peircean visual semiotics. Bloomsburg

Blended learning (opstartsseminar, videoforelæsning, e-læring)
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 30
 • Forberedelse
 • 335,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen
Aktiv undervisningsdeltagelse indebærer tilstedeværelse i min. 80 % af undervisningstimerne samt opfyldelse af udmeldte krav om oplæg og opgaver undervejs i forløbet.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Bunden skriftlig hjemmeopgave:
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Dansk.
Omfang: Maks. 20 normalsider + 10 normalsider pr. studerende udover én. Der gives 14 dage til besvarelsen.