HIEB00464U IEP; Urnordisk

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Proto-Norse

Uddannelse
Indoeuropæisk
Kursusindhold

Gennem kurset Sproghistorisk basiskursus – en hjælp til Almen sprogforståelse erhverver den studerende viden om urnordisk. Urnordisk er en eller måske snarere en række af sprogvarianter, der er repræsenteret i omtrent 250 af de allerældste runeindskrifter på germansk grund (ca. 200-500 e.Kr.), og som ifølge opinio communis er det tidligst attesterede forstadium til dansk og de øvrige nordiske sprog.

Denne viden opnås først og fremmest gennem tekststudier af de relevante runeindskrifter og gennem læsning af og reflektering over sekundærlitteratur, der dels behandler indskrifterne og sproget, herunder skriftsystemet (den ældre fuþark), dets lydlige, grammatiske og leksikalske system i synkront såvel som diakront henseende, dets sprogtypologiske og sproggenetiske stilling inden for den germanske og den indoeuropæiske sprogfamilie og muligheden for sproglig variation i det foreliggende indskriftsmateriale; dels belyser de (fag)historiske dimensioner omkring studiet af urnordiske og øvrige oldgermanske runeindskrifter, herunder hvordan de herskende politiske forhold gennem tiderne har haft indflydelse på filologernes tydning af materialet, og hvordan tidligere tiders filologiske og lingvistiske studier har påvirket det moderne syn på disse to fagområder.

Ovennævnte viden sætter den studerende i stand til dels at analysere konkrete sprogprøver fra urnordisk detaljeret med henblik på såvel synkron og diakron grammatisk og leksikalsk analyse som typologisk eller genetisk slægtskabsbestemmelse, dels selvstændigt at diskutere og drage konklusioner om de(n) urnordiske sprogvariant(er)s stilling inden for såvel den germanske som den indoeuropæiske sprogfamilie samt de (fag)historiske dimensioner omkring studiet af urnordiske og øvrige oldgermanske runeindskrifter. Desuden lægges der i kurset stor vægt på, at den studerende sættes i stand til at formidle sin viden og de derpå byggende analyser, diskussioner og konklusioner præcist og dækkende til forskellige typer af modtagere.

På uddannelsen i Indoeuropæisk dækker kurset således de faglige mål for fagelementet Emneopgave (KA i Indoeuropæisk):

 • Eksaminanden skal beherske og kunne redegøre for et valgfrit emne inden for den indoeuropæiske diakron-komparative lingvistik, det være sig inden for et eller flere af de attesterede indoeuropæiske enkeltsprog, det indoeuropæiske grundsprog eller dettes forstadier (alternativt kan emnet findes inden for tilgrænsende fagområder som kultur- eller religionsvidenskab, arkæologi, genetik eller indoeuropæistikkens videnskabsteori og -historie).
 • Eksaminanden skal være i stand til selvstændigt, på tidssvarende videnskabeligt niveau og under anvendelse af den relevante faglitteratur at kunne afgrænse, diskutere og stille løsningsforslag til det valgte emne.
 • Eksaminanden skal kunne formidle de for opgaven relevante problemstillinger klart og kritisk og velargumenteret, skriftligt såvel som mundtligt.

 

Endvidere dækker kurset de faglige mål for fagelementet Valgfrit emne (BA-i Indoeuropæisk):

 • Eksaminanden kan forstå og beherske det valgte faglige områdes begrebsdannelser.
 • Eksaminanden kan redegøre for det valgte faglige områdes teorier og metoder.
 • Eksaminanden kan anvende det valgte faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Dansk studerende skal tilmeldes via enkeltfagsindskrivning. Se blanketoversigten.

På uddannelsen i Dansk dækker kurset således de faglige mål for fagelementet Frit emne 4, A-niveau (KA i Dansk):

 • Eksaminanden behersker det faglige områdes begrebsdannelser og kan bruge dem nuanceret og præcist.
 • Eksaminanden kan redegøre for det faglige områdes teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt.
 • Eksaminanden kan anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale.
 • Eksaminanden kan dokumentere overblik over og omfattende viden om det faglige område i dettes historiske dimension.
 • Eksaminanden kan perspektivere det faglige område videnskabsteoretisk og faghistorisk.

 

Endvidere dækker kurset de faglige mål for fagelementerne Frit emne 3 og Frit emne 4 (KA-emner som BA-tilvalg i Dansk):

 • Eksaminanden behersker det faglige områdes begrebsdannelser og kan bruge dem præcist.
 • Eksaminanden kan redegøre for og reflektere over det faglige områdes teorier og metoder.
 • Eksaminanden kan anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale.
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve