HFNA00231U  FIN; Sprogfærdighed: Skriftlig

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Written Language Proficiency

Kursusindhold

Den studerende har analytisk, kommunikativ kompetence og formidlingskompetence. Den studerende har et indgående kendskab til det finske sprogs struktur og er i stand til at udtrykke sig på et grammatisk korrekt og relativt frit finsk, såvel skriftligt som mundtligt. Han/hun kan gøre rede for syntaktiske og morfologiske forskelle mellem skrift- og talesprog og har fornemmelse for sprogets stilistiske forskelle samt behersker dem også til en vis grad.

Til hver undervisningsgang afleverer den studerende en opgave, som gennemgås i undervisningen. Forskellige stilarter/genrer skal gennemgås i undervisningen, så de studerende bliver bekendt med forskellige teksttyper. Opgaverne skal dokumentere den studerendes forståelse for og evne til at benytte forskellige stilarter inden for skriftligt finsk. Der skal også indgå øvelser i oversættelse fra dansk til finsk i undervisningen.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
A. Aktiv undervisningsdeltagelse defineret som godkendelse af 14 skriftlige opgaver med relation til undervisningen.

B. Bunden, skriftlig prøve under tilsyn på universitetet. Eksaminator opgiver 3 forskellige emner inden for forskellige genrer (fx personligt brev, artikel, ansøgning). Eksaminanden skal vælge ét at disse emner. Derudover skal den studerende besvare 3 af eksaminator formulerede spørgsmål om stilistik og sprogvariation. Spørgsmålene kan tage udgangspunkt i en tekst. Ved bedømmelsen vægtes den skriftlige fremstilling og besvarelsen af spørgsmålene ens.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 45
  • I alt
  • 206