HENA0392EU Oversættelsesprofilen/frit emne: Oversættelse fra proces til produkt: Oversætteren i centrum

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Oversættelsesprofilen/frit emne: Oversættelse fra proces til produkt: Oversætteren i centrum

Kursusindhold

Oversættelse er en særlig kreativ proces, der indebærer såvel afkodning og fortolkning af en kildetekst og genskabelse af denne kildetekst på målsproget. Centralt i denne proces befinder sig oversætteren. Oversætterens forståelse og fornemmelse for stil, termer og idiomatik er afgørende for produktets kvalitet, og denne kvalitet er således nært knyttet til oversætterens erfaring og oversættelseskompetence. Med særligt fokus på skønlitterær oversættelse, billedmedieoversættelse og efterredigering vil vi undersøge sammenhænge mellem oversættelsesproduktet og den forudgående oversættelsesproces. Vi vil især undersøge disse spørgsmål:

 

 • Hvordan adskiller oversættelse sig fra andet sprogarbejde?
 • Hvorfor er oversættelse ikke blot tekstforståelse og tekstproduktion?
 • Hvordan adskiller skønlitterær og billedmedieoversættelse sig fra hinanden og andre oversættelsesgenrer?
 • Findes der en særlig oversættelseskompetence?
 • Hvad er god oversættelse, og hvad er kvalitet i oversættelse?
 • Hvordan kan oversætteren blive bevidst om egen proces?

 

Vi vil arbejde teoretisk, praktisk og empirisk med disse spørgsmål. Med udgangspunkt i oversættelsesteoretisk proces- og produktanalyse vil vi empirisk undersøge egne og andres oversættelser, og analysernes datamateriale indsamles i kurset ved hjælp af højttænkning og eye tracking. Den studerende får gennem afleveringer i løbet af kurset lejlighed til at nærstudere egen oversættelse og udforske dens tilblivelse og derved blive bevidst om styrker og svagheder i proces og produkt.

Holdundervisning
Kurset sigter på dels at opøve den studerendes evne til at reflektere kritisk og metodisk over disse emner og spørgsmål, dels at styrke den studerendes evne til at omsætte den erhvervede indsigt i praksis gennem egen oversættelse og/eller oversættelseskritik.

Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, og kan desuden tages som tilvalg af KA-studerende fra andre institutter. Studerende der følger Oversættelsesprofilen eller Oversættelsestilvalget har fortrinsret, men kurset kan også tages som enkeltstående emnekursus. Kurset ligger i forlængelse af kurset i efteråret 2014 ”Oversættelse i teori og praksis: En oversigt over centrale begreber, problemstillinger og skoler inden for oversættelsesstudier”.. Hvis man ikke har fulgt dette kursus, kan man med fordel at orientere sig i grundbogen fra efteråret: Jeremy Munday (2012): Introducing Translation Studies. Theories and Applications. 3. edition (fås i Akademisk boghandel; 2. edition står på Instituttets bibliotek).

Kurset afsluttes med en individuel skriftlig hjemmeopgave, der behandler en særlig problemstilling inden for pensum. For studerende der følger Oversættelsesprofilen eller Oversættelsestilvalget er kurset sat til 15 ECTS og opgavens omfang er ca. 25 normalsider. Der er krav om, at der i opgaven indgår enten egen oversættelse (ca. 10 sider af de 25 sider), oversættelseskritik eller anden anvendelse af oversættelsesdata som empirisk materiale. Studerende der vil tage kurset som frit emnekursus til 7½ ECTS skal følge krav i egen studieordning, dog således at eksamensformen tilstræbes så vidt muligt at svare til oversættelsesprofilens eksamensform.

Studerende der skriver speciale eller BA-projekt kan følge kurset under forudsætning af at der er plads.

Semesterplan samt endelig litteraturliste lægges på Absalon i slutningen af januar.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 381,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • I alt
 • 409,5