HENA03692U Fælles - Oversættelsesprofil - Oversættelse i teori og paraksis

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Translation in Theory and Practise

Kursusindhold

Kurset strækker sig over ca. 12 gange á 3 timer, vekslende mellem forelæsninger og holdundervisning med diskussion, øvelser i timen, samt egen oversættelse / oversættelseskritik som hjemmearbejde (i gruppe eller individuelt).

Kurset giver en introduktion til begreber, retninger og strategier inden for oversættelsesteori og –praksis. Såvel overordnede som mere specifikke sproglige, litterære eller historisk-kulturelle problemstillinger præsenteres og diskuteres, som fx: Hvilket syn har forskellige perioder og kulturer haft på oversættelsespraksis? Hvor ”fri” eller ”tro” kan en litterær oversætter være i forhold til originalteksten? Hvilke særlige problemer knytter sig til oversættelse i en postkolonial kontekst? Kan de forskellige sprog, med deres strukturelle og retoriske forskelle, overhovedet udtrykke det samme? Kurset sigter på at opøve den studerendes evne til at reflektere over disse spørgsmål, samt at styrke oversættelsespraksis og oversættelseskritik gennem arbejdet med konkrete tekster.

Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende udefra. Det kan tages som 1. modul på Oversættelsesprofilen/tilvalget eller frit emnekursus. Studerende der skriver speciale eller BA-projekt kan følge kurset, under forudsætning af at der er plads.
Studerende på Oversættelsesprofilen/tilvalget skal skrive en mindre individuel hjemmeopgave (8-10 normalsider), der behandler en særlig problemstilling indenfor pensum, eksemplificeret gennem egen oversættelse (eller oversættelseskritik). Opgaven skal godkendes af underviser, for at man kan gå op til den afsluttende mundtlige eksamen.

Fælles pensum:
- Jeremy Munday: Introducing Translation Studies. Theories and Applications, Routledge 2012 (3rd revised edition). Fås i Academic Books.
- Elektronisk kompendium med primærtekster, der vil ligge i Absalon ved semesterstart.

Supplerende læsning:

- Thomas Harder: Mellem to sprog. Om oversættelse, tolkning, sprogpolitik, og hvorfor det er bedre at være tosproget end tvetunget, Museum Tusculanum 2010.
Holdundervisning
Profilkursus/KA-tilvalg
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 42
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet