HDAB10112U  DAN; Faglig formidling

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Fact Writing and Speaking

Uddannelse
Dansk (Sprog- og kommunikationsrådgivning)
Timerne vil først og fremmest bestå i fremlæggelse og diskussion af deltageropgaver.
Opgavernes indhold vil i første del af kurset være forholdsvis præcist defineret af
læreren, ligesom rammerne for besvarelserne vil være meget målrettet mod lige netop
den pågældende fase i kurset. I den del af kurset er det deltagerne der sætter
dagsordenen ved deres individuelle valg af opgaver inden for kursets ramme
NB. Hold 1 starter d. 8/9-14

Under studiemønstret: Sprog- og kommunikationsrådgivning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
KA: Prøveformen:
•Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
•Portfolioprøven består af 2-5 bundne skriftlige hjemmeopgaver, der i alt skal have et omfang på 15-18 normalsider. Den afleveres samlet ved den endelige eksamensfrist.
•Den aktive undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
•Prøven kan kun aflægges individuelt.
•Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.

BA: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af:
- Forberedelse til og aktiv deltagelse i min. 80% af undervisningsgangene.
- Aflevering af 3-5 bundne skriftlige opgaver i løbet af semestret. Alle opgaver skal godkendes af underviser som 'bestået'.
Prøven kan kun aflægges individuelt.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5