HDAB0128AU  DAN; Valgfag A: Sprog og samfund

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Language and society

Kursusindhold

Sprog spiller en grundlæggende rolle for hvordan mennesker skaber og vedligeholder sociale fællesskaber. Omvendt påvirker de sociale fællesskaber og samfundsnormer vi lever med, også vores sprogbrug. På dette kursus beskæftiger vi os med hvordan sprog og samfund er forbundet. Udgangspunktet er det syn, at sprog først og fremmest er et socialt fænomen. Det er det middel, hvormed vi som mennesker opfatter, erkender og ændrer verden, og det sker især gennem vores brug af sprog i interaktion med andre mennesker. Vi bruger sprog med hensigt, og det afspejler sig i de måder vi gør det på - og i hvilke holdninger til og normer for sprogbrug vi har. Kurset indeholder en teoretisk del, hvor vi beskæftiger os med grundlæggende sociolingvistiske problemstillinger, metoder og synsvinkler. Disse inkluderer variationistisk- og interaktionel sociolingvistik, sproglig etnografi og diskursanalyse. Vi vil komme ind på sammenhænge mellem sprog og identitet, sprog, ideologi og magt, sprog og sociale relationer og sproglig socialisering. Desuden indeholder kurset en empirisk del, hvor vi arbejder med sprogbrug indsamlet i forbindelse med aktuelle forskningsprojekter på Københavns Universitet der undersøger sprog i relation til samfund, og vi vil beskæftige os med både talesprog og skriftsprog samt de mellemting, som har udviklet sig gennem sociale medier.

Faglige mål

Formålet med kurset er at de studerende:

* Opnår indsigt i og overblik over forskellige metodiske og teoretiske tilgange til studiet af sprog og samfund.

* Bliver i stand til at belyse sammenhænge mellem sprog, sociale relationer og normer i selvstændige analyser af empiriske data, og evner at formidle disse klart i akademisk form.

* Kan reflektere over og tage kritisk stilling til forskellige metoder og undersøgelser af sociale aspekter af sprog, både andres og egne.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave (15-18 ns) under forudsætning af aktiv deltagelse i 80% af undervisningen.

Undervisningen giver IKKE 15 ECTS i sig selv. Undervisningen udbydes sammen med 'Fællesforelæsningen: Sådan skriver du en akademisk opgave' og tilsammen giver de 15 ECTS i alt.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 70
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 132,5
  • I alt
  • 412,5