HDAA10081U  DAN; Procesledelse og interaktion

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Proces Facilitation

Kursusindhold

Kurset behandler en række vigtige aspekter i forbindelse med ledelse af processer, herunder innovative processer, både i forhold til rammer og interaktionel dynamik, da innovationsledelse både handler om iscenesættelse af de forskellige faser og om italesættelse af de forskellige identiteter, så at de indgår i produktive processer. Formålet med undervisningsforløbet er at gøre kommende facilitatorer, proceskonsulenter, projektledere, teamledere og HR-konsulenter i stand til at gennemføre processer, der fremmer de erklærede mål med processen, fx opslutning, forandring eller innovation.

Som et led heri identificeres faktorer, der kan være hæmmende herfor.

Kurset lægger op til at drøfte en række spørgsmål:

Hvordan sætter man de nødvendige rammer for den innovative proces, når den samtidig skal give rum til nye tanker og bryde med kendt viden?

Hvordan agerer proceslederen mest hensigtsmæssigt i forhold til at skabe mening for deltagerne i en forandringsproces, der til tider vil stride mod den kultur, de er et produkt af?

Hvordan sætter og dyrker man det bedste hold med hensyn til profiler, relationer, dialog og indbyrdes positionering?

Hvordan skaber man som procesleder flow og empowerment i processen?

Hvordan påvirker innovationsprocesser organisationen?

Hvilke organisationsformer fremmer innovationskraften i en organisation?

Hvilke kulturelle og sociale felter i organisationen har innovationsprocessen indflydelse på, og

hvordan påvirker det organisationens identitet?

Med afsæt i teorier fra socialpsykologi, sociologi, dramaturgi, organisationsteori, ethnometodologi, pædagogik og sprogpsykologi vil faget belyse/perspektivere ovenstående temaer.

Holdundervisning 8 gange
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • I alt
  • 420