HDAA03665U  DAN; AFLYST Den menneskelige faktor i nordisk litteratur og teori

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

The human factor in Scandinavian literature and theory

Kursusindhold

Ph.d.-kursus på Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

ved Marianne Stidsen og Bettina Perregaard

 

Afholdes mandag den 2. – fredag den 6. marts 2015

 

The Human Factor er titlen på en Graham Greene-roman fra 1978. I bogen tematiserer forfatteren  det menneskelige og viser, hvordan det at være menneske er andet og mere end blot at være en brik i et spil, en funktion af et system – det være sig politisk, sprogligt eller kulturelt.

 

På dette kursus vil vi spørge til den menneskelige faktor i nordisk litteratur og teori. Den faktor, der i en lang årrække har været problematiseret i litteraturvidenskaben og inden for humaniora i bredere forstand. Vi vil se på, hvordan det menneskelige kommer til udtryk som tema, som skrivemåde, som ideologi og som prügelknabe. Vi vil se på, hvordan det menneskelige har sat sig spor – og hvordan disse spor er forsøgt slettet – i nordisk litteratur og teori fra oplysningstiden til i dag. Ved det menneskelige forstår vi det førstepersonsperspektiv – ikke at forveksle med litteraturens jegfortæller – som ligger til grund for fænomenologiens udforskning af almenmenneskelige erfaringsstrukturer. Er det der? Er det der ikke? Hvis det er der, hvordan kommer det da til udtryk? Det er nogle af de spørgsmål, vi vil behandle på kurset.

 

Efter en overordnet præsentation af baggrund og formål følger oplæg om oplysningstidens og romantikkens nybrydende tematisering af det individuelt menneskelige og det indremenneskelige, sådan som det manifesterer sig inden for flere genrer og institutioner i Norden. Her vil fokus dels være på det autonome, rationelt styrede individ, dels på det individ, der er følelsesmæssigt indlejret og omverdensafhængigt. Dette fokus vil danne grobund for en diskussion af den specifikt moderne forståelse af subjektet som noget i sig selv – som essens.

 

Den litterære del af kurset vil herefter omhandle den integrerede eller refleksive forståelse af jeg'et og selvet, som gør sig gældende i såvel dansk som nordisk litteratur umiddelbart efter Anden Verdenskrig. Der vil bl.a. være nedslag i Villy Sørensens for sin tid banebrydende essayistik og novellekunst, hvori han formulerer en ny subjektforståelse. Desuden vil der være oplæg om vigtige nordiske forfattere og litterater i perioden.

 

Det teoretiske såvel som litterære paradigmeskift i 1960'erne vender op og ned på hele den moderne opfattelse af forholdet mellem subjekt og verden, subjekt og sprog og ender med at udvikle en poststrukturalistisk og socialkonstruktivistisk forståelsesramme, der udfordrer selve idéen om subjektet. Vi skal bl.a. se på, hvordan identitet i 1940'erne og 1950'ernes jeg-psykologi hang tæt sammen med modernitetens subjektbegreb, mens identitetsbegrebet i 1960'ernes poststrukturalisme, diskursteori og systemmodernisme blev søgt brugt til at udslette subjektet i en decideret antiessentialisme og antihumanisme. Der vil i den sammenhæng være oplæg om Hans-Jørgen Nielsen som en central nordisk litterat og litterær eksperimentator i perioden. Men der lægges også vægt på at fremhæve brudflader i 1960'ernes diskussion af det subjektive og menneskelige.

 

Kursets litterære del vil munde ud i en diskussion af den menneskelige faktors betydning og status i nutidig nordisk litteratur og teori. Her vil forfattere og litterater deltage.

 

Som teoretisk grundlag vil enkelte dele af både Kierkegaards og Løgstrups eksistenstænkning blive præsenteret. For det første fordi den får en vis indflydelse på litteraturen i 1950'erne, for det andet fordi den i sig selv tilbyder en ramme for erkendelsen af, hvordan verden erfares og forfattes. På kurset vises det tillige, hvordan Løgstrups sprogteori på én gang afveg fra den strukturalistiske sprogforståelse og systemtænkning, der lagde grunden for 1960'ernes digtning, og foregreb en række af de spørgsmål om sprog som kropsligt inkarneret, som sprog- og litteraturvidenskaben i dag står over for at skulle besvare.

 

Kurset vil i det hele taget lægge op til en diskussion af disse teoriers relevans og nødvendighed i dag. Med afsæt i forestillingen om den Anden, i en fænomenologisk forståelse af intersubjektivitet og subjektivitet, og med opmærksomheden rettet imod både forfatter og læser vil kurset afdække stemmen i litteraturen, sådan som den i bund og grund kan høres som ét menneskes henvendelse til et andet.

 

Foreløbig bidrager følgende forskere og forfattere til kurset: Per Thomas Andersen, Thomas Bredsdorff, Suzanne Brøgger, David Bugge, Nils Gunder Hansen, Vigdis Hjorth, Thomas Hvid Kromann, Bettina Perregaard, Jan Rosiek, Søren Schou, Marianne Stidsen, Frederik Stjernfelt og Pia Søltoft.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5