HBIB00162U Det erhvervsrelaterede projekt, Aalborg

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Vocational Project

Uddannelse
Bibliotekar DB - erhvervsrelateret projektsemester
Kursusindhold

Det overordnede formål med Det erhvervsrelaterede projektmodul er, at de studerende skal afprøve deres teoretiske viden og færdigheder fra bacheloruddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling i projektsammenhæng i et bibliotek, en ABM-institution eller en anden informationsrelateret virksomhed.

Endvidere skal de studerende opnå viden om relevante problemstillinger i biblioteker, ABM-institutioner eller videns- og informationsrelaterede virksomheder, ligesom de studerende skal opnå viden om formidling og målgruppeorientering.

Det erhvervsrelaterede projekt udføres på et projektsted. Projektet omfatter en konkret praktisk problemstilling eller opgave, som den studerende skal besvare eller løse med anvendelse af sine teoretiske og metodiske kompetencer fra bacheloruddannelsen. Arbejdet med projektet munder ud i fremstillingen af et produkt og en projektrapport.

Målbeskrivelser

Efter at have gennemført Det erhvervsrelaterede projektmodul skal de studerende dokumentere færdigheder i at kunne Planlægge, gennemføre og evaluere et projekt i en videns-/​informationshåndterende virksomhed ud fra følgende mål:

 

Viden og forståelse

 • Demonstrere en sammenhængende forståelse af aktuelle og konkrete problemstillinger i relation til den omverden, som projektet er forankret i.

 

Færdigheder

 • Identificere aktuelle problemstillinger i videns-/​informationshåndterende virksomheder.
 • Identificere og diskutere teoretiske rammer og vurdere deres anvendelighed til brug for analyse af de aktuelle og konkrete problemstillinger.

 

Kompetencer

 • Anvende teoretiske færdigheder i praksis i en videns/​informationshåndterende virksomhed.
 • Formidle resultaterne til målgrupperne: projektstedet og IVA.
Projektarbejdet består i at arbejde med en konkret problemstilling på et projektsted. Arbejdet med den konkrete problemstilling udmunder i et produkt, som den studerende skal formidle til projektstedet.

Det erhvervsrelaterede projekt har et væsentligt element af selvstudium i forbindelse med udførelse af projektet.

Der tilbydes vejledning som retter sig eksplicit mod den studerendes projekt. Den studerende indgiver ønske om vejleder til Studieadministrationen. Efter fordeling af vejleder kontakter den studerende vejlederen, der godkender projektet og projektplanen.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 150
 • Forberedelse
 • 222,5
 • Praktik
 • 222,5
 • Projektarbejde
 • 222,5
 • Vejledning
 • 4
 • I alt
 • 821,5
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformen er en projektopgave bestående af en projektplan, et produkt samt en projektrapport.
Produktet og projektrapporten samt projektplanen bedømmes samlet med én karakter ved ekstern censur efter 7-trins-skalaen.
Projektrapporten vil indgå i bedømmelsen med 60 %, produktet med 30 % og projektplanen med 10 %.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur