HBIB00152U Aal: Bachelorprojekt

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Aal: Bachelor Thesis

Uddannelse
Bachelor i Informationsvidenskab og kulturformidling, Aalborg
Kursusindhold

Bachelorprojektet er normeret til 15 ECTS og afslutter uddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling. Målet er, at den studerende gennem projektet demonstrerer evne til selvstændigt og kritisk at anvende fagets teorier og metoder på en selvvalgt teoretisk eller praktisk problemstilling inden for informationsvidenskab og kulturformidling. Bachelorprojektet skal endvidere afspejle, at den studerende er i stand til at søge, vurdere og anvende den væsentligste forskning/litteratur og andre materialer, der er relevante for projektets emne.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Teorier og metoder i tilknytning til en relevant problemstilling
 • Teorier, metoder og praksis i tilknytning til en relevant problemstilling

 

 Færdigheder

 • Kritisk anvende samt analysere og diskutere de for problemstillingen centrale teorier og metoder
 • Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
 • Formidle en faglig problemstilling til fagfæller på en konsistent og sammenhængende måde

 

 Kompetencer

 • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med bachelorprojektet
 • Identificere egne læringsbehov i forbindelse med bachelorprojektet
Vejledning og workshops efter behov
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 193
 • Eksamensforberedelse
 • 214,8
 • Holdundervisning
 • 3
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 30 minutter
Fri skriftlig hjemmeopgave og fri mundtlig prøve.

Eksaminationssprog: Hjemmeopgave og mundtlig prøve: Dansk. Resumé:
Hvis hjemmeopgaven er skrevet på dansk, skal resuméet være på engelsk.

Omfang: Hjemmeopgave: 32 normalsider; ved gruppeprøve forøges omfanget
med 13 sider pr. deltager udover én. Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering,
hvoraf 10 min. til eksaminandens sagsfremstilling og 15 min. til dialog
mellem eksaminator og eksaminand samt 5 minutter til votering. Der gives
ingen forberedelsestid. Ved mundtlig gruppeprøve tillægges 15 min. pr. ekstra
studerende fordelt på 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand
samt 5 min. til votering.

Resuméet indgår i helhedsbedømmelsen. Den studerendes stave- og formuleringsevne
indgår i den samlede bedømmelse med vægten 5 %, og det faglige
indhold vægtes med 95 %.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/Juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Syge- og reeksamen vil foregå i august 2015