HBIB00147U Aal: Projektarbejde C: Informationskompetence

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Aal: Project C: Information Literacy

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, Aalborg
Kursusindhold

Indledende vil temakurset introducere til begrebet informationskompetence og dets betydning i informationsvidenskaben. Der belyses, hvordan informationskompetence kan anskues set fra forskellige teoretiske synsvinkler, i forskellige kontekster og brugergrupper. Fra et mere anvendt perspektiv gives der indblik i, hvordan man kan gribe undervisning i informationskompetence an, herunder hvilke pædagogiske tilgange og læringskoncepter man kan anvende.

I anden del at kurset skal der undersøges, hvordan informationskompetence udformes i en dansk kontekst, specifikt på de danske forsknings- og universitetsbiblioteker. Bibliotekernes dyre fagressourcer skal bruges flittigt og professionelt, mens bibliotekerne samtidig skal imødekomme krav om informationskompetence, som i stigende grad er indskrevet i universiteternes studieordninger. Det har ført til forskellige formidlings- og undervisningsaktiviteterne, som skal ses nærmere på i den afsluttende del af kurset.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.
 • Teorier, metoder og praksis i tilknytning til en selvvalgt problemstilling.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret og diskuterende i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.

 

Kompetencer i at

 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling, herunder relationer mellem teori og praksis.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Bruce, Christine (1998). The Phenomenon of Information Literacy. Higher Education Research & Development 17. 1. 25-43.
 • Grassian, K. & Kaplowititz, J. (2009). Information Literacy Instruction: Theory and Practice, 3rd ed. New York, NY: Neal Schuman.
 • Lloyd, A. (2010). Information literacy landscapes : Information literacy in education, workplace and everyday contexts. Oxford: Chandos Pub.
 • Engerer, V., & Thestrup, J. B. (2010). Om tjekkede teoretikere, vilde youngsters og seje praktikere. biblioteksagenternes bidrag til et moderne koncept af informationskompetence. Dansk Biblioteksforskning, 6(1), 17-29.

Holdundervisning, forelæsninger, gruppearbejde, research, studenteroplæg
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning, oplægsseminarer og diskussioner om projektarbejdsformen.
Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 108
 • Forberedelse
 • 218,8
 • Holdundervisning
 • 84
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: Maks. 18 normalsider; ved gruppeprøve forøges omfanget med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve med maks. 5 deltagere og individuel bedømmelse. Hvert enkelt studerendes bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes hver for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af opgavens samlede længde.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/Juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen, August 2015.