HBIB00102U Aal.: Videnskabsteori og metode

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Aal: Theory of Science and Methodology

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling. Undervisningen foregår i Aalborg
Kursusindhold

Kurset introducerer til grundlæggende videnskabsteoretiske positioner, begreber, teoridannelser og metoder med relevans for praktiske og teoretiske problemstillinger indenfor informationsvidenskab og kulturformidling. Formålet med kurset i Videnskabsteori og metode er at sætte den studerende i stand til på en kvalificeret måde at identificere, redegøre for og diskutere videnskabsteoretiske og metodologiske problemstillinger generelt indenfor informationsvidenskabelige og kulturformidlende genstandsfelter. Det er endvidere kursets formål, at kvalificere den studerende til at inddrage og reflektere over forskellige videnskabsteoretiske og metodologiske udgangspunkters betydning for teorivalg, dataindsamlingsmetoder og analysestrategier i forbindelse med problemstillinger og opgaveløsninger den studerende konfronteres med i sit eget uddannelsesforløb.

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Grundlæggende begreber, teorier og metoder inden for fagområdet videnskabsteori og metode
 • Hvordan disse grundlæggende teorier og metoder traditionelt har været anvendt til løsning af problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

Færdigheder i at

 • Redegøre for centrale videnskabsteoretiske positioner og analysere deres påvirkning af praktiske problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Anvende grundlæggende kvantitative og kvalitative metoder til analyser af problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

Kompetencer i at

 • Identificere problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling, der lader sig belyse ved brug af de på modulet introducerede teorier og metoder.
 • Arbejde videnskabsteoretisk og metodisk med problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Sonne-Ragans, V. (2013). Anvendt videnskabsteori - reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Brier, S. (2005). Informationsvidenskabsteori. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Van Peer, W., Hakemulder, F. & Sonia Zyngier (2012). Scientific Methods for the Humanities. John Benjamins Publishing Company.
 • Brinkmann, S. (2012). Qualitative Inquiry in Everyday Life. London: Sage Publications.
Holdundervisning, øvelser, forelæsninger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 66
 • Eksamensforberedelse
 • 157,8
 • Holdundervisning
 • 50
 • I alt
 • 273,8
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave. Omfang: Maks. 11 normalsider. Ved gruppeprøve forøges omfanget med 4 sider pr. deltager udover én.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. August 2015