HBIB00098U Aal: Projektarbejde B: Byens kulturliv

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Aal: Project B: Cultural urban living

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, Aalborg
Kursusindhold

Det mangfoldige byliv er kommet i fokus i de vestlige samfunds byer i de seneste tiår. Først som en udvikling af kulturlivet i det fysiske rum, siden som dobbeltsidige svar, der inddrager de nye hybride kultur- og interaktionsformer i såvel fysiske som digitale rumligheder.

Kurset vil tematisere spændingerne, udfordringerne og realiseringsformerne for byens levede kulturliv i såvel institutionelle som subkulturelle rammer og bl.a. se på

 • Hvordan offentlige kulturinstitutioner (museer, teatre, kulturhuse, biblioteker m.v.) faciliterer æstetiske og kulturelle livsprocesser i byen

 • Hvad der gør en by til en god by i det 21. århundrede, og hvordan det ”svarer” på de fordringer individet og socialgrupper stiller til oplevelsesrammerne for ”at gide byen” og virke digitalt og fysisk i denne?

 • Hvordan kulturlivet iscenesættes, designes og planlægges.

Kurset byder bl.a. på lektioner i:

 • Nyere kultur-, byteoretiske samt kultursociologiske teoridannelser  i Cultural Studies traditionen.
 • Kulturpolitiske teoridannelser og kulturpolitiske praksisfelter
 • Cultural Planning
 • Arena-, institutions- og performanceanalyse og -evaluering
Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.
 • Videnskabsteoretiske positioner med betydning for de anvendte teorier og metoder.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere, diskutere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.

 

Kompetencer i at

 • Demonstrere faglig fordybelse ud fra en kritisk, teoretisk samt analytisk diskuterende og reflekterende tilgang.
 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling.
 1. Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:
 2.  
 • Brynskov, M., Halskov, K. og Kabel, L.: Byens digitale liv: Digital Urban Living (2012). Aarhus: Forlaget Ajour.
 • Jochumsen, H., Hvenegaard Rasmussen, C. Og Skot- Hansen, D. (2011): Biblioteket i byudviklingen – oplevelse, kreativitet og innovation. Danmarks Biblioteksforening og IVA. (
 • Andersen, John et al. (2012): Byen i bevægelse. Mobilitet – politik – performativitet. Kbh.: Roskilde universitetsforlag
 • Linaa Jensen, J. og Tække, J. (2013): Facebook: fra socialt netværk til metamedie. Kbh.: Samfundslitteratur
underviseroplæg, studenteroplæg, workshops, ekskursioner, kollektiv og individuel vejledning
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder holdundervisning, oplægsseminarer og diskussioner om projektarbejdsformen. Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 307,7
 • Holdundervisning
 • 120
 • I alt
 • 547,7
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, hvoraf 15 min. til eksaminandens
sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Ved gruppeprøve gives 20 minutter ekstra pr. deltager ud over én.
Projektopgave: Maks. 20 normalsider. Ved gruppeprøve forøges omfanget
med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Materiale: Projektopgave, der afleveres til den i eksamenplanen fastsatte
termin inden den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Eksaminanden medbringer det indleverede materiale til eksaminationen. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/Juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. August 2015