HBIB00095U Kbh: Projektarbejde B: Organisationers informationshåndtering

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: Project B: Information Management in Organizations

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

Dette temakursus giver en indføring i grundlæggende teoretiske forståelser af hvordan organisationer fungerer, samt hvorledes informationshåndtering både teoretisk og praktisk kan varetages i forhold til forskellige organisatoriske problemstillinger og behov. Sådanne problemstillinger kan fx handle om organisatoriske forandringsprocesser, implementering af informationssystemer, facilitering af informations- og videnlingsprocesser eller om organisationskulturens betydning for informationshåndtering.

Kurset har fokus på organisationsanalyser, samt metoder til studier af organisatoriske problemstillinger. Undervisningen bygges op omkring organisatorisk case-arbejde. Med afsæt i besøg i enten en privat eller offentlig organisation arbejder den studerende selvstændigt med, at identificere og analysere en række relevante problemstillinger i organsationens informationshåndtering. Disse fremlægges og diskuteres i undervisningen, og danner derefter baggrund for den studerendes formulering af eget projekt.

På kurset arbejdes der indenfor tre hovedtemaer:

 • Organisationsteori og -analyse
 • Informationshåndtering (Information & Knowledge Management)
 • Metoder til organisationsstudier

 

Indenfor hvert tema præsenteres udvalgte teorier og metoder, og disse suppleres undervejs med materiale der udspringer af den studerendes eget projektarbejde.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.
 • Videnskabsteoretiske positioner med betydning for de anvendte teorier og metoder.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere, diskutere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.

 

Kompetencer i at

 • Demonstrere faglig fordybelse ud fra en kritisk, teoretisk samt analytisk diskuterende og reflekterende tilgang.
 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Christensen, P. H. (2010). Mere videndeling. Hans Reitzels Forlag.
 • Eriksson-Zetterquist, U. et al. (2014). Organisation og organisering. Akademisk Forlag.
 • Justesen, L. & Mik.Meyer, N. (2010). Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Hans Reitzels Forlag.
 • Schultz, M. (2010). Kultur i organisationer: funktion eller symbol. 1. udgave, 12. oplag. Handelshøjskolens Forlag
Undervisning, studenteroplæg, workshops, case-arbejde, virksomhedsbesøg, individuel og gruppebaseret vejledning.
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder holdundervisning, oplægsseminarer og diskussioner om projektarbejdsformen. Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 307,7
 • Holdundervisning
 • 120
 • I alt
 • 547,7
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, hvoraf 15 min. til eksaminandens
sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Ved gruppeprøve gives 20 minutter ekstra pr. deltager ud over én.
Projektopgave: Maks. 20 normalsider. Ved gruppeprøve forøges omfanget
med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Materiale: Projektopgave, der afleveres til den i eksamenplanen fastsatte
termin inden den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Eksaminanden medbringer det indleverede materiale til eksaminationen. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/Juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. August 2015