HBIB00094U Kbh: Projektarbejde B: Vidensrum

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: Project B: Spaces of Knowledge

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

Temakurset omhandler indretning, formidling og organisation i forskellige typer af vidensrum så som biblioteker, museer og tilsvarende kulturelle institutioner. I temakurset indgår undersøgelser af vidensrummenes filosofi, æstetik, etik og praktiske udformning. Endvidere foretages indholdsanalyser af vidensrummenes udformning og indretning i relation til symbolik og signaler. Der inddrages konkrete eksempler på vidensrum. I kurset diskuteres teoridannelser inden for det tværvidenskabelige forskningsfelt, som omhandler kulturelle miljøer og deres sammenhæng med tid, rum og steder.

Temakurset forholder sig metodisk og teoretisk til de problemstillinger, der karakteriserer arbejdet i og med vidensrum såvel i henseender til deres indretning, som materialer og genstande.  Eksempler herpå vil være skolen, arkivet, biblioteket, museet, auditoriet og observatoriet. Desuden inddrages byen som vidensrum. Diakrone og synkrone aspekter inddrages i kurset.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.
 • Videnskabsteoretiske positioner med betydning for de anvendte teorier og metoder.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere, diskutere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.

 

Kompetencer i at

 • Demonstrere faglig fordybelse ud fra en kritisk, teoretisk samt analytisk diskuterende og reflekterende tilgang.
 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Coninck-Schmidt, Ning de (2011). Barndom og arkitektur. Århus: Klim.
 • Danmarks Forskningsråds årsrapport 2001 (2002). Vidensrummet mod 2025. København: Forskningsministeriet.
 • Steensgaard, Pernille (2008). Da Louisiana stjal billedet. København: Gyldendal.
 • Tuan, Yi-Fu (1977). Space and Place. The Perspective of Experience. Minneapolis & London: University of Minnesota Press.
Holdundervisning; forelæsninger; feltarbejde; case-studier; ekskursioner; vejledning
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder holdundervisning, oplægsseminarer og diskussioner om projektarbejdsformen. Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 307,7
 • Holdundervisning
 • 120
 • I alt
 • 547,7
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, hvoraf 15 min. til eksaminandens
sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Ved gruppeprøve gives 20 minutter ekstra pr. deltager ud over én.
Projektopgave: Maks. 20 normalsider. Ved gruppeprøve forøges omfanget
med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Materiale: Projektopgave, der afleveres til den i eksamenplanen fastsatte
termin inden den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Eksaminanden medbringer det indleverede materiale til eksaminationen. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. August 2015