HBIB00043U Informationsarkitektur og informationssøgning I, Kbh

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Information architecture and seeking I

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold
Modulet Informationsarkitektur og informationssøgning introducerer en række grundlæggende systemer, begreber, teorier og teknikker indenfor vidensorganisation, informationssøgning og informationsformidlingsteori.  Modulet præsenterer således processer, systemer, og informationsarkitektur, der anvendes ved repræsentation, registrering, organisering og genfinding af dokumenter i digitale informationssystemer. Modulet beskæftiger sig grundlæggende med hvad og hvordan der repræsenteres i digitale informationssystemer, herunder bibliografiske databaser, fuldtekstdatabaser og søgemaskiner, og hvilke konsekvenser dette har for søgning efter information i disse systemer.
Målbeskrivelser

Modulet har til hensigt at give den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Centrale begreber indenfor informationsarkitektur og informationssøgning.
 • Centrale begreber indenfor indekseringsteori, informationsformidlingsteori og emnesøgning.
 • Grundlæggende klassifikations- og begrebsteori.

Færdigheder i at

 • Analysere forskellige dokumenter med henblik på identifikation af typologi, funktionstype og målgruppe.
 • Foretage en analytisk skelnen mellem emnedata og bibliografiske data.
 • Skelne mellem faglige og ikke faglige begreber og klassifikationer.

Kompetencer i at

 • Foretage en simpel søgning efter dokumenter om et givent emne, samt kunne vurdere dokumenters relevans i forhold til en given målgruppe
 • Verificere givne bibliografiske oplysninger.
 • Foretage en grundlæggende analyse af begrebers betydningsrelationer i såvel faglig som ikke faglig kontekst.

  Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Bertnes, P.A. & Tuseth, B.S. (2012). Faglig informasjon på Internett: Kvalitet og kildekritikk. Oslo: Abstrakt forlag.
 • Chowdhury, C.G. (2010). Introduction to modern information retrieval (3. ed.). London: Facet Publishing.
 • Hjørland, B. (1997). Faglitteraturen dokumenttyper i kommunikations- og videnskabsteoretisk belysning: -kategorier, -medier, -former, -genrer, -niveauer &-kvaliteter (Bind 1: Dokumenttypologiens almene teori og former). Købehavn: Danmarks Biblioteksskole.
 • Hjørland, B. & Kyllesbech Nielsen, L. (2001). Subject access points in electronic retrieval. Annual Review of Information Science and Technology, 35: 249-298.
Holdundervisning; Forelæsninger; Øvelser; Gruppearbejde
20 ECTS: 10 ECTS på 1.semester og 10 ECTS på 2. semester
Obligatorisk modul
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 20
 • Forberedelse
 • 188,5
 • Holdundervisning
 • 65,3
 • I alt
 • 273,8
Point
10 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse. Aktiv undervisningsdeltagelse indebærer tilstedeværelse i min. 80 % af undervisningstimerne samt opfyldelse af udmeldte krav om oplæg, øvelser og opgaver undervejs i forløbet.
Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Bunden skriftlig hjemmeopgave (se nedenfor).
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået.
Eksaminationssprog: Dansk
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
Bunden skriftlig 5 dages hjemmeopgave.
Bedømmelse: Intern prøve bedømt efter 7-trinsskalaen.
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang se studieordning [her skal jeg have sat et link ind]