HBIB0003EU Aal: Projektarbejde A: Kommunikation, retorik og kildekritik

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Aal: Project A: Communication, rhetoric and source criticism

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, Aalborg
Kursusindhold

Medier og tekster antager forskellige udtryksformer som hver for sig har individuelle karakteristika, og som traditionelt følger bestemte genrekonventioner. Men genrekonventioner brydes og antager nye udtryksformer især på grund af den teknologiske udvikling. Dette sker f.eks. i form af forskerblogs, wikis og information fra det offentlige via Internettet. Disse kommunikationsformer stiller brugere overfor nye udfordringer i forhold til vurderingen af disse teksters struktur, indhold og kvalitet. Det er derfor kursets ambition, at de studerende får viden, færdigheder og kompetencer, som sætter dem i stand til kritisk at undersøge, analysere og diskutere centrale problemstillinger indenfor kommunikationsteori på et teoretisk og metodisk grundlag. Nedenfor ses en række delelementer, som vil indgå i kurset.

Forståelse og formidling af faglige tekster indenfor:

 • Den videnskabelige genre
 • Den journalistiske genre
 • Offentlig information

 

Derudover arbejdes der med kildekritike metoder, såsom:

 • Tjeklistemetoden
 • Komparativ kildeanalyse
 • Kildekritik i tværfaglig belysning

 

Endelig vil kurset præsentere projektarbejdets form og belyse mulighederne for at arbejde med kursets indholdselementer i et problemorienteret undersøgelsesdesign.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor emnet af projektsemestrets temakursus.
 • Identificere samt anvende og diskutere relevante teorier og metoder til dataindsamling og –analyse.

 

Kompetencer i at

 • Planlægge et projektarbejde samt styre, afslutte, evaluere og formidle dette.
 • Indgå i samarbejdsrelationer og -processer.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Ankersborg, V. (2007). Kildekritik i et samfundsvidenskabeligt perspektiv. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.
 • Becker Jensen, L. (2005). fra Patos til Logos - videnskabsretorik for begyndere. Roskilde Univeristetsforlag.
 • Helder, J., Bredenlöw, T., & Nørgaard, J. L. (Eds.). (2009). Kommunikationsteori - en grundbog (1 ed.). Kbh.: Hans Reitzels Forlag.
 • Sundin, O. & Francke, H. (2009). In search of credibility: pupils' information practices in learning environments. Information Research, 14(4) paper 418. [Tilgængelig på:  http:/​/​InformationR.net/​ir/​14-4/​paper418.html]
Holdundervisning, workshops, studenteroplæg, vejledningsseminarer, gruppevejledning
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning og oplægsseminarer. Temakurset introducerer endvidere
til projektarbejde, idet den studerende i løbet af modulet trænes i den
videnskabelige arbejdsform og skriveprocessen: problembeskrivelse og -
formulering, metodevalg og –anvendelse, analyse og refleksion samt skriftlig
formidling. De forskellige projektelementer trænes trinvis ved f.eks. øvelsesopgaver,
workshops eller lignende støttepunkter. Kursets undervisning understøtter
også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 317,7
 • Holdundervisning
 • 110
 • I alt
 • 547,7
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, hvoraf 15 min. til eksaminandens
sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Ved gruppeprøve gives 20 minutter ekstra pr. deltager ud over én.
Projektopgave: Maks. 20 normalsider. Ved gruppeprøve forøges omfanget
med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Materiale: Projektopgave, der afleveres til den i eksamenplanen fastsatte
termin inden den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Eksaminanden medbringer det indleverede materiale til eksaminationen. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. August 2015