HBIB0003DU Kbh: Projektarbejde A: Introduktion til big data

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: Project A: Introduction to Big Data

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

Der er indenfor de seneste to-tre år angiveligt produceret mere information end i hele menneskehedens hidtidige historie. Man taler om Big Data. Det store spørgsmål er hvordan vi kan bruge disse data mængder til at blive klogere. Big Data er således ikke blot et modeord for de store mængder, men også en paraply-betegnelse for en række nye synsvinkler og metoder, der kan bruges til at analysere disse mængder.  Kurset vil fokusere på udvalgte eksempler, fx: homogene realtime-data, (Google’s Flu Predictor) heterogene real -time data, (webarkiver), Long Data (fx Google Books og N-gram viewer, digitaliserede kulturarvsmaterialer eller kosmiske data); adfærdsdata (lifelogging, tracking, digital footprints), der kan lægges til grund for et individuelt eller gruppe projekt, men der er også mulighed for selv at vælge en case.  Kurset vil endvidere introducere til kritiske vinkler på IT udviklingen generelt, på forestillingen om datadreven forskning og andre problemer, der knytter sig til de utraditionelle relationer mellem datamaterialet og de valgte analysemetoder.

 

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor emnet af projektsemestrets temakursus.
 • Identificere samt anvende og diskutere relevante teorier og metoder til dataindsamling og –analyse.

 

Kompetencer i at

 • Planlægge et projektarbejde samt styre, afslutte, evaluere og formidle dette.
 • Indgå i samarbejdsrelationer og -processer.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Viktor Meyer-Schönberger & Kenneth Cukier (2013) Big Data. London: John Murray.
 • Erez Aiden & Jean Baptiste Michel (2013) Uncharted. New York: Riverhead.
 • Niels Ole Finnemann. (Under review) Humaniora og de digitale medier. (Udleveres).
 • Evgeny Morozov (2013). To Save Everything, Click Here. London: Allen Lane.
Forelæsninger, øvelser og projektgruppearbejde, miniworkshops.
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning og oplægsseminarer. Temakurset introducerer endvidere
til projektarbejde, idet den studerende i løbet af modulet trænes i den
videnskabelige arbejdsform og skriveprocessen: problembeskrivelse og -
formulering, metodevalg og –anvendelse, analyse og refleksion samt skriftlig
formidling. De forskellige projektelementer trænes trinvis ved f.eks. øvelsesopgaver,
workshops eller lignende støttepunkter. Kursets undervisning understøtter
også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 317,7
 • Holdundervisning
 • 110
 • I alt
 • 547,7
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, hvoraf 15 min. til eksaminandens
sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Ved gruppeprøve gives 20 minutter ekstra pr. deltager ud over én.
Projektopgave: Maks. 20 normalsider. Ved gruppeprøve forøges omfanget
med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Materiale: Projektopgave, der afleveres til den i eksamenplanen fastsatte
termin inden den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Eksaminanden medbringer det indleverede materiale til eksaminationen. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/Juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. August 2015