HBIB0003CU Kbh: Projektarbejde A: Strategisk kommunikation

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: Project A: Strategic communications

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

Centrum for kurset er teorier om og metoder inden for strategisk kommunikation, herunder grundlæggende kommunikations- og kampagneteorier - ikke et bestemt fagligt emne.

I løbet af kurset vil vi afsøge og diskutere forskellige perspektiver på og elementer i stategisk videns- og kulturformidling. Vi vil bl.a. komme ind på de sociale og (fx kultur-, uddannelses-, erhvervs-)politiske rammer for formidling; ”produktet” der står i centrum for formidlingen og dets placering i samfundet/kulturen; brugernes ønsker, behov og forudsætninger; den formidlende institution/organisations og formidlerens ønsker, behov og forudsætninger; formidlings- og kommunikationsstrategier, herunder form, medier og virkemidler.

Da kurset giver grundlæggende teoretiske og metodiske færdigheder i stategisk kommunikation, herunder i udformning af en kampagnestrategi, er der for så vidt ingen begrænsninger i, hvilke emner der kan arbejdes med. Blot skal projektet kunne udformes som ræsonnement over en kampagnestrategi.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor emnet af projektsemestrets temakursus.
 • Identificere samt anvende og diskutere relevante teorier og metoder til dataindsamling og –analyse.

 

Kompetencer i at

 • Planlægge et projektarbejde samt styre, afslutte, evaluere og formidle dette.
 • Indgå i samarbejdsrelationer og -processer.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Dahl, H. (1997) Hvis din nabo var en bil. Akademisk Forlag. Kbh.
 • Ebbesen, A. og A. Haug (2009) Lyt til elefanterne. Gyldendal Business. Kbh.
 • Foght Mikkelsen, J. (2002) Formidlingsetik. Roskilde Universitetsforlag. Roskilde.
 • Sepstrup, P. m.fl. (2010) Tilrettelæggelse af information. Academica. Kbh.
Holdundervisning, forelæsninger, øvelser, workshops med studenteroplæg, evt. ekskursioner.
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning og oplægsseminarer. Temakurset introducerer endvidere
til projektarbejde, idet den studerende i løbet af modulet trænes i den
videnskabelige arbejdsform og skriveprocessen: problembeskrivelse og -
formulering, metodevalg og –anvendelse, analyse og refleksion samt skriftlig
formidling. De forskellige projektelementer trænes trinvis ved f.eks. øvelsesopgaver,
workshops eller lignende støttepunkter. Kursets undervisning understøtter
også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 317,7
 • Holdundervisning
 • 110
 • I alt
 • 547,7
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, hvoraf 15 min. til eksaminandens
sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Ved gruppeprøve gives 20 minutter ekstra pr. deltager ud over én.
Projektopgave: Maks. 20 normalsider. Ved gruppeprøve forøges omfanget
med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Materiale: Projektopgave, der afleveres til den i eksamenplanen fastsatte
termin inden den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Eksaminanden medbringer det indleverede materiale til eksaminationen. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/Juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. August 2015