HBIB0003BU Kbh: Projektarbejde A: Visuel kommunikation

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: Project A: Visual communication

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

Kurset vil primært beskæftige sig med billeder og billedbrug i den vestlige kultur – med enkelte afstikkere til billedbrug i andre kulturer. Billeder skal forstås bredt, som alle former for visuelle udtryksformer, statiske og levende, i to eller flere dimensioner, i fast eller flydende form.

Efter nærmere aftale med deltagerne i undervisningen om afgrænsning, vil den eksemplarisk beskæftige sig med fx:

 • Æstetiske billeder (fx i billedkunst, film, tegneserier eller på internettet)
 • Virkelighedsbilleder (i dokumentarbilleder – fx om billeder og virkelighed)
 • Faglitterære billeder (fx om visualisering, illustration og leksivisuel kommunikation)
 • Interaktive/dialogiske billeder (i digital, multimodal kommunikation)

 

Historisk vil kurset i brede linjer dække et tidsinterval fra hulemalerier til skærmbilleder; med nedslag i perioder, hvor billedbrugen i social kommunikation ændrer karakter, eller rolle. Kurset sigter på at give de studerende et dyberegående indblik i de forandringer, der gennem tiden er sket med både produktion og brug af billeder i den vestlige verden.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor emnet af projektsemestrets temakursus.
 • Identificere samt anvende og diskutere relevante teorier og metoder til dataindsamling og –analyse.

 

Kompetencer i at

 • Planlægge et projektarbejde samt styre, afslutte, evaluere og formidle dette.
 • Indgå i samarbejdsrelationer og -processer.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Birkvig, Henrik: web.design.sådan. Forlaget Grafisk Litteratur 2001.
 • Elkins, James: The Domain of Images. Cornell University Press 1999.
 • Engebretsen, Martin: Visuelle samtaler. Fagbokforlaget. Landslaget for norskundervisning. 2013
 • Lindstrom, Martin: Boyology.Sandheder og løgne om, hvorfor vi køber. L&R Business Egmont. 2. udgave, 2. oplag 2011.
Holdundervisning, gruppearbejde og forelæsninger.
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning og oplægsseminarer. Temakurset introducerer endvidere
til projektarbejde, idet den studerende i løbet af modulet trænes i den
videnskabelige arbejdsform og skriveprocessen: problembeskrivelse og -
formulering, metodevalg og –anvendelse, analyse og refleksion samt skriftlig
formidling. De forskellige projektelementer trænes trinvis ved f.eks. øvelsesopgaver, workshops eller lignende støttepunkter. Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 317,7
 • Holdundervisning
 • 110
 • I alt
 • 547,7
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, hvoraf 15 min. til eksaminandens
sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Ved gruppeprøve gives 20 minutter ekstra pr. deltager ud over én.
Projektopgave: Maks. 20 normalsider. Ved gruppeprøve forøges omfanget
med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Materiale: Projektopgave, der afleveres til den i eksamenplanen fastsatte
termin inden den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Eksaminanden medbringer det indleverede materiale til eksaminationen. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/Juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. August 2015