HBIB0003BU  Kbh: Projektarbejde A: Visuel kommunikation

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: Project A: Visual communication

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

Kurset vil primært beskæftige sig med billeder og billedbrug i den vestlige kultur – med enkelte afstikkere til billedbrug i andre kulturer. Billeder skal forstås bredt, som alle former for visuelle udtryksformer, statiske og levende, i to eller flere dimensioner, i fast eller flydende form.

Efter nærmere aftale med deltagerne i undervisningen om afgrænsning, vil den eksemplarisk beskæftige sig med fx:

 • Æstetiske billeder (fx i billedkunst, film, tegneserier eller på internettet)
 • Virkelighedsbilleder (i dokumentarbilleder – fx om billeder og virkelighed)
 • Faglitterære billeder (fx om visualisering, illustration og leksivisuel kommunikation)
 • Interaktive/dialogiske billeder (i digital, multimodal kommunikation)

 

Historisk vil kurset i brede linjer dække et tidsinterval fra hulemalerier til skærmbilleder; med nedslag i perioder, hvor billedbrugen i social kommunikation ændrer karakter, eller rolle. Kurset sigter på at give de studerende et dyberegående indblik i de forandringer, der gennem tiden er sket med både produktion og brug af billeder i den vestlige verden.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor emnet af projektsemestrets temakursus.
 • Identificere samt anvende og diskutere relevante teorier og metoder til dataindsamling og –analyse.

 

Kompetencer i at

 • Planlægge et projektarbejde samt styre, afslutte, evaluere og formidle dette.
 • Indgå i samarbejdsrelationer og -processer.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Birkvig, Henrik: web.design.sådan. Forlaget Grafisk Litteratur 2001.
 • Elkins, James: The Domain of Images. Cornell University Press 1999.
 • Engebretsen, Martin: Visuelle samtaler. Fagbokforlaget. Landslaget for norskundervisning. 2013
 • Lindstrom, Martin: Boyology.Sandheder og løgne om, hvorfor vi køber. L&R Business Egmont. 2. udgave, 2. oplag 2011.
Holdundervisning, gruppearbejde og forelæsninger.
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning og oplægsseminarer. Temakurset introducerer endvidere
til projektarbejde, idet den studerende i løbet af modulet trænes i den
videnskabelige arbejdsform og skriveprocessen: problembeskrivelse og -
formulering, metodevalg og –anvendelse, analyse og refleksion samt skriftlig
formidling. De forskellige projektelementer trænes trinvis ved f.eks. øvelsesopgaver, workshops eller lignende støttepunkter. Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, hvoraf 15 min. til eksaminandens
sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Ved gruppeprøve gives 20 minutter ekstra pr. deltager ud over én.
Projektopgave: Maks. 20 normalsider. Ved gruppeprøve forøges omfanget
med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Materiale: Projektopgave, der afleveres til den i eksamenplanen fastsatte
termin inden den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Eksaminanden medbringer det indleverede materiale til eksaminationen. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/Juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. August 2015
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 110
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 317,7
 • I alt
 • 547,7