HBIB00039U Aal: Projektarbejde A: Kulturinstitutioner og kulturformidlere

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Aal: Project A: Cultural Institutions and Cultural Communication

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, Aalborg
Kursusindhold

Temakurset vil forberede projektarbejde med temaer inden for kulturformidling. Kurset giver teoretisk og historisk viden samt analytiske kompetencer inden for:

 • Kulturteori i relation til nyere kulturstudier, herunder begrebsdefinitioner vedrørende kultur og kulturstudier
 • National og lokal kulturpolitik
 • Udviklingstendenser inden for kulturformidlende institutioner, herunder især biblioteker og museer
 • Centrale tendenser inden for praktisk kulturformidling og de teoretiske forudsætninger herfor, herunder oplevelsesøkonomi, brugerinddragelse, inddragelse af digitale og interaktive teknologier, byplanlægning, ekspressiv kulturformidling
 • Digitalisering af kulturarven
Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor emnet af projektsemestrets temakursus.
 • Identificere samt anvende og diskutere relevante teorier og metoder til dataindsamling og –analyse.

 

Kompetencer i at

 • Planlægge et projektarbejde samt styre, afslutte, evaluere og formidle dette.
 • Indgå i samarbejdsrelationer og -processer.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Andersen, J., Jochumsen, H., Hvenegaard Rasmussen, C. (2008): At forstå biblioteket: en introduktion til teoretiske perspektiver, Kbh.: Danmarks Biblioteksforening Forlag
 • Hvenegaard. Rasmussen, C., Jochumsen og D. Skot-Hansen (2011): Biblioteket i byudviklingen – oplevelse, kreativitet og innovation. Danmarks Biblioteksforening.
 • Drotner, K. et al. (red)(2011): Det interaktive museum. Frederiksberg: Samfundslitteratur 2011
 • Nielsen, J. (2010): Events i den danske oplevelsesøkonomi. Frederiksberg: Imagine/​Samfundslitteratur
Forelæsninger, holdundervisning, ekskursioner og workshops, der gennem forløbet tager hånd om de studerende projektvalg og projektarbejde
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning og oplægsseminarer. Temakurset introducerer endvidere
til projektarbejde, idet den studerende i løbet af modulet trænes i den
videnskabelige arbejdsform og skriveprocessen: problembeskrivelse og -
formulering, metodevalg og –anvendelse, analyse og refleksion samt skriftlig
formidling. De forskellige projektelementer trænes trinvis ved f.eks. øvelsesopgaver,
workshops eller lignende støttepunkter. Kursets undervisning understøtter
også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 317,7
 • Holdundervisning
 • 110
 • I alt
 • 547,7
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, hvoraf 15 min. til eksaminandens
sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Ved gruppeprøve gives 20 minutter ekstra pr. deltager ud over én.
Projektopgave: Maks. 20 normalsider. Ved gruppeprøve forøges omfanget
med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Materiale: Projektopgave, der afleveres til den i eksamenplanen fastsatte
termin inden den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Eksaminanden medbringer det indleverede materiale til eksaminationen. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/Juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. August 2015