HBIB00038U Aal: Projektarbejde A: Digital dannelse - medie- og informationskompetencer i netværkssamfundet

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Aal: Project A: Digital Literacy - Media and Information Skills in the Network Society

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, Aalborg
Kursusindhold

På modulet arbejdes med den massive transformation af viden, læring og kultur som finder sted under de vilkår, der skabes af digitalisering og digitale netværksmedier. Mediernes rolle og ændringer vil blive belyst både teoretisk og med praktiske konkretiseringer.

Mere specifikt vil vi arbejde med:

 • Definitioner af digital dannelse
 • Læring, videns- og kulturbrug gennem nye medier
 • Gaming literacy
 • Digital natives, Digital Youth
 • Digital dannelse og udvalgte kultur- og læringsinstitutioner
Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor emnet af projektsemestrets temakursus.
 • Identificere samt anvende og diskutere relevante teorier og metoder til dataindsamling og –analyse.

 

Kompetencer i at

 • Planlægge et projektarbejde samt styre, afslutte, evaluere og formidle dette.
 • Indgå i samarbejdsrelationer og -processer.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Brabazon, T. (2007): The University of Gooogle. Education in the (post)Information Age. Burlington, VT: Ashgate
 • Carlsson, U. (red., 2013): Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället. Göteborg: Nordicom
 • Knobel, M. & Lankshear, C. (red., 2007): A New Literacies Sampler. New York & London: Peter Lang
 • M. Sicart (2009): The Ethics of Computer Games. MIT Press

 

Holdundervisning med aktiv deltagelse, bl.a. gennem oplæg ved de studerende og workshops. Der arbejdes aktivt med processerne i de studerendes projektarbejde. Der kan indgå gæsteundervisere fra kultur- og læringsinstitutioner. Vejledning vil ligeledes indgå.
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning og oplægsseminarer. Temakurset introducerer endvidere
til projektarbejde, idet den studerende i løbet af modulet trænes i den
videnskabelige arbejdsform og skriveprocessen: problembeskrivelse og -
formulering, metodevalg og –anvendelse, analyse og refleksion samt skriftlig
formidling. De forskellige projektelementer trænes trinvis ved f.eks. øvelsesopgaver,
workshops eller lignende støttepunkter. Kursets undervisning understøtter
også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 317,7
 • Holdundervisning
 • 110
 • I alt
 • 547,7
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, hvoraf 15 min. til eksaminandens sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Ved gruppeprøve gives 20 minutter ekstra pr. deltager ud over én.
Projektopgave: Makx. 20 normalsider. Ved gruppeprøve forøges omfanget med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Materiale: Projektopgave, der afleveres til den i eksamensplanen fastsatte termin inden den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Eksaminanden medbringer det indleverede materiale til eksaminationen. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. August 2015.