HBIB00033U Kbh: Projektarbejde A: Litteratur og litteraturformidling

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: Project A: Literature and the promotion of literature

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

Både litteratur og litteraturformidling fremtræder i stigende grad som komplekse felter og at kunne håndtere disse på professionel vis er en vigtig kompetence for mange informationsspecialister og kulturformidlere.

Kurset tager afsæt i traditionel, trykt skønlitteratur, men fokuserer også på digital litteratur såvel som hybride litteraturformer, der udfordrer grænsen mellem fag- og skønlitteratur: Hvor nogle moderne romaner er meget lidt fiktive, er nogle former for faglitteratur udformet som fortællinger, hvorved de kommer til at ligne romaner. Af forskellige årsager kan både digital litteratur og faglitterære fortællinger være vanskelige at fremfinde, men netop derfor er de også spændende udfordringer for formidleren.

Også litteraturformidlingen er i øjeblikket inde i en rivende udvikling. Nye samarbejdsformer og digital teknologi har ikke bare videreudviklet nogle konventionelle formidlingsformer, men har også fremkaldt nogle helt nye. Som sådan er litteraturformidling noget, der udspiller sig i stadigt flere sammenhænge og på stadigt flere platforme.

Kurset introducerer bredt til den aktuelle status inden for litteratur og litteraturformidling, men er lagt an så de studerende kan arbejde med mere afgrænsede problemstillinger i deres projekt.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor emnet af projektsemestrets temakursus.
 • Identificere samt anvende og diskutere relevante teorier og metoder til dataindsamling og –analyse.

 

Kompetencer i at

 • Planlægge et projektarbejde samt styre, afslutte, evaluere og formidle dette.
 • Indgå i samarbejdsrelationer og -processer.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Björneborn, L. (2008). Serendipitetsfaktorer og brugeradfærd på det fysiske bibliotek. Dansk biblioteksforskning, 4(2), 43-56.
 • Eriksson, R. (2012). Hvad er det der skal formidles: to indgange til skønlitteratur og en vurdering af bibliografiske beskrivelser som ressource i litteraturformidlingen. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 1(3), 31-40.
 • Eriksson, R. (2014). Faglitterære fortællinger: hvad gør de, hvad kan de?Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 2(3), 7-18.
 • Grøn, R. (2010). Oplevelsens rammer:Former og rationaler i den aktuelle formidling af skønlitteratur for voksne på danske folkebiblioteker. Aalborg: Det Informationsvidenskabelige Akademi.

 

Skønlitteratur, digital litteratur og faglitterære fortællinger som eksempelmateriale.

Holdundervisning, øvelser, workshops, vejledning.
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning og oplægsseminarer. Temakurset introducerer endvidere
til projektarbejde, idet den studerende i løbet af modulet trænes i den
videnskabelige arbejdsform og skriveprocessen: problembeskrivelse og -
formulering, metodevalg og –anvendelse, analyse og refleksion samt skriftlig
formidling. De forskellige projektelementer trænes trinvis ved f.eks. øvelsesopgaver,
workshops eller lignende støttepunkter. Kursets undervisning understøtter
også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 317,7
 • Holdundervisning
 • 110
 • I alt
 • 547,7
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, hvoraf 15 min. til eksaminandens
sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Ved gruppeprøve gives 20 minutter ekstra pr. deltager ud over én.
Projektopgave: Maks. 20 normalsider. Ved gruppeprøve forøges omfanget
med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Materiale: Projektopgave, der afleveres til den i eksamenplanen fastsatte
termin inden den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Eksaminanden medbringer det indleverede materiale til eksaminationen. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. August 2015