HBIB00032U Kbh: Projektarbejde A: Business Intelligence

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Kbh: Project A: Business Intelligence

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

Kurset sætter fokus på private erhvervsvirksomheders rolle i samfundet og fokuserer især på hvordan og hvilke informationer, der kan indhentes om konkurrenter. Vi sætter fokus på systematiske metoder til at identificere, analysere, syntetisere og præsentere information om virksomheder herunder konkurrenter eller eventuelle underleverandører og samarbejdspartnere. Der undervises i teorier om business intelligence og beslægtede analysemetoder med henblik på optimering af beslutninger i erhvervslivet. Undervisningen vil ligeledes bygge på realistiske virksomhedscases og søgeøvelser i indhentning af information om f.eks. markedsandele, regnskabstal, produktudvikling og andre mål for konkurrencemæssig styrke. Centrale kilder som internettet, databaser, søgemaskiner og sociale medier inddrages ligesom teknikker til fortolkning og vurdering af informationskvalitet f.eks SWOT-analyse og kildekritik indgår med henblik på at transformere mængder af facts og meninger til valid og brugbar viden til støtte for beslutningsprocesser i virksomheder. Ekskursioner til virksomheder med stærke business intelligence enheder indgår.

Valgfaget er særlig relevant for den, der ønsker at arbejde i en privat virksomhed eller med målrettet informationsservice til private virksomheder i et forskningsbibliotek eller et folkebibliotek med erhversservice.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor emnet af projektsemestrets temakursus.
 • Identificere samt anvende og diskutere relevante teorier og metoder til dataindsamling og –analyse.

 

Kompetencer i at

 • Planlægge et projektarbejde samt styre, afslutte, evaluere og formidle dette.
 • Indgå i samarbejdsrelationer og -processer.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Murphy C.(2005) Competitive Intelligence:Gathering, Analysing an Putting it to Work. Aldershot:Gower
 • Ingwersen, P., & Järvelin,K.(2005) The Turn: Integration of information seeking and retrieval in context. Dordrecht:Springer
 • James,S.(2004) Adding Value. Business Information Review,21(1)
 • Davenport, T. H., & Prusak, L. (1993). `Blow up the corporate library'. International Journal of Information Management, 13(6), 405-412. Retrieved from http:/​/​search.proquest.com/​docview/​57289203?accountid=13607

 

Holdundervisning, workshop, øvelser, vejledning, ekskursioner
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning og oplægsseminarer. Temakurset introducerer endvidere
til projektarbejde, idet den studerende i løbet af modulet trænes i den
videnskabelige arbejdsform og skriveprocessen: problembeskrivelse og -
formulering, metodevalg og –anvendelse, analyse og refleksion samt skriftlig
formidling. De forskellige projektelementer trænes trinvis ved f.eks. øvelsesopgaver,
workshops eller lignende støttepunkter. Kursets undervisning understøtter
også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 317,7
 • Holdundervisning
 • 110
 • I alt
 • 547,7
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, hvoraf 15 min. til eksaminandens
sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Ved gruppeprøve gives 20 minutter ekstra pr. deltager ud over én.
Projektopgave: Maks. 20 normalsider. Ved gruppeprøve forøges omfanget
med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Materiale: Projektopgave, der afleveres til den i eksamenplanen fastsatte
termin inden den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Eksaminanden medbringer det indleverede materiale til eksaminationen. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/Juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. August 2015