HAUA03452U  AUD; Fordybelseskursus B: Logopædisk stemmeundervisning

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Advanced course in clinical voice therapy

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold

Et fordybelseskursus i logopædisk stemmeundervisning. Der vil blive lagt fokus på den evidens der findes for effekten af logopædisk stemmeundervisning i form af videnskabelige undersøgelser og de interventionsmetoder som disse har studeret. Vi kommer også at belyse de dele af stemmeområdet hvor evidensen er svag eller mangler helt, og identificere mulige undersøgelser der ville kunne afhjælpe denne mangel.

Begrebet ’klinisk ekspertise’ indenfor evidensbaseret praksis vil gennemgås og dermed også de praktiske tiltag der ligger i udformning, rækkefølge og indhold i undervisningsforløb til voksne med stemmelidelser.

Der vil arbejdes med praktiske øvelser indenfor blandt andet stemmebevidsthed, respiration, kropsholdning, afspænding, intensitet, stemmeleje, artikulation, resonans samt overføring. Forskellige specifikke metoder vil gennemgås med henblik på oprindelse, fysiologisk hensigt samt gennemgang af publiceret forskning. Kursets deltagere forventes at deltage aktivt i fremlæggelse af litteratur samt i praktiske øvelser både individuelt, i par samt i gruppe. Der kommer forhåbentlig at indgå undervisning af autentiske patienter med funktionelle stemmelidelser og der kommer eventuelt at være medvirken af en ekstern underviser.

Faglige mål

Den studerende skal efter dette kursus have kendskab til hvilken grad af evidens der findes for at logopædisk stemmeundervisning har en effekt og hvor evidensen er svag. Den studerende skal have fået uddybet sine praktiske og teoretiske færdigheder til at tilrettelægge og gennemføre hensigtsmæssige stemmeundervisningsforløb, ud fra kundskab om forskellige øvelsers og metoders hensigt, udførelse og effekt.

Forudsætningsfag

Kurset forudsætter bestået eksamen i Stemme, stemmelidelser og stammen (eller fra tidligere årgange ’Stemme og talevanskeligheder 1’), Talens akustik samt Anatomi og fysiologi 1 og 2.

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden skriftlig hjemmeopgave. Tid: 3 dage. Ingen pensumangivelse. Bedømmelsesform: Karakter efter 7 –trinskalaen (ved tilmelding til eksamen foreslås prøveform B). Opgaven lægges på Absalon mandag 27/4, kl 9.00 og afleveres torsdag 30/4 kl. 9.00. Eksamenssprog: Dansk. Bemærk at karaktererne først vil være tilgængelige ved den ordinære eksamensperiode i juni.
Censur: Ingen.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 77
  • I alt
  • 206