SSUK12012U Kandidatspeciale, sundhedsfaglig kandidat (2012-studieordning)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Master's Thesis, Health Science (2012-curriculum)

Uddannelse
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk
Kursusindhold

Den studerende skal gennem udarbejdelse af specialet dokumentere færdighed i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne. Det kan dreje sig om teoretiske, eksperimentelle eller kliniske emner eller en kombination heraf. Den studerende skal i specialet selvstændigt udarbejde en problemformulering, foretage litteratursøgning, strukturering, dataindsamling og bearbejdning samt analyse og diskussion af egne data.

Målbeskrivelser

Efter endt projektforløb forventes den studerende at kunne: 

 • formulere en afgrænset og præcis sundhedsfaglig problemstilling
 • redegøre for og diskutere kritisk, hvorledes videnskabsteoretisk position og valg øver indflydelse på formulering af problemstilling, metodevalg og den påtænkte analyse
 • strukturere og argumentere overbevisende i behandlingen af den præciserede problemstilling
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale – udvise kritisk stillingtagen til dette datamateriale
 • i fald der inddrages eget indsamlet empirisk materiale – begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede materiales kvalitet, og herunder anføre eventuelle forskningsetiske overvejelser
 • inddrage relevant sundhedsfaglig teori i analysen og anstille selvstændige betragtninger herover
 • begrunde i hvilken forstand, der er tilvejebragt ny viden eller kastet nyt lys over allerede eksisterende viden og kvalificere denne i henseende til nytte, aktualitet, teori eller metodeudvikling
 • redegøre for det distinkte sundhedsfaglige vidensbidrag i analysen, og hvorledes dette indskriver sig i den sundhedsvidenskabelige tradition
 • kritisk diskutere og perspektivere den producerede viden

 

Samtlige kurser og eksaminer på de første 3 semestre skal være godkendt/bestået. For valgfag gælder dog, at disse blot skal være afsluttede inden afslutning af kandidatuddannelsen.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Projektarbejde
 • 764
 • Vejledning
 • 60
 • I alt
 • 825
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar, 60 minutter
Mundtlig eksamen af 60 minutters varighed fordelt på ca. 15 minutters indledende mundtlig fremlæggelse af specialet, med mulighed for anvendelse af AV-udstyr, efterfulgt af ca. 30 minutters diskussion med udgangspunkt i den studerendes speciale.

Kandidatspecialet affattes som en videnskabelig artikel og skal udgøre maksimalt 35 A4-sider eksklusiv referencer og yderligere 10 sider kan tilføjes med supplerende overvejelser. Specialet kan udarbejdes på enten dansk eller engelsk. Ved bedømmelsen af kandidatspecialet lægges der ud over det faglige indhold vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægtes tungest.
Vægtning: ???
Krav til indstilling til eksamen
Godkendt specialekontrakt
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne: 

 • formulere en afgrænset og præcis sundhedsfaglig problemstilling
 • redegøre for og diskutere kritisk, hvorledes videnskabsteoretisk position og valg øver indflydelse på formulering af problemstilling, metodevalg og den påtænkte analyse
 • strukturere og argumentere overbevisende i behandlingen af den præciserede problemstilling
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale – udvise kritisk stillingtagen til dette datamateriale
 • i fald der inddrages eget indsamlet empirisk materiale – begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede materiales kvalitet, og herunder anføre eventuelle forskningsetiske overvejelser
 • inddrage relevant sundhedsfaglig teori i analysen og anstille selvstændige betragtninger herover
 • begrunde i hvilken forstand, der er tilvejebragt ny viden eller kastet nyt lys over allerede eksisterende viden og kvalificere denne i henseende til nytte, aktualitet, teori eller metodeudvikling
 • redegøre for det distinkte sundhedsfaglige vidensbidrag i analysen, og hvorledes dette indskriver sig i den sundhedsvidenskabelige tradition
 • kritisk diskutere og perspektivere den producerede viden