SSUK12008U Selvstændigt projekt (2012-studieordning)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Independent Project (2012-curriculum)

Uddannelse
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk
Kursusindhold

Den studerende skal gennem arbejdet med et selvstændigt formuleret projekt indøve den videnskabelige arbejdsproces og problemorienterede tænkemåde med anvendelse af den indlærte forskningsmetodologi.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 •  selvstændigt udarbejde en afgrænset problemformulering indenfor det sundhedsfaglige område
 • planlægge, udføre og dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • udvælge, forklare og anvende en for problemstillingen relevant videnskabelig metode
 • planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater
 • konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i opgaven

 

 

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Projektarbejde
 • 259
 • Vejledning
 • 15
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar, 45 minutter
Mundtlige prøve uden forberedelsestid.

Projektrapporten skal have et omfang svarende til ca. 20 A4 sider i skrifttypen Times New Roman skriftstørrelse 12 med linjeafstand 1½. Projektrapporten skal udstyres med et resumé på dansk på højst en A4-side. Resuméet skal sammenfatte problemstilling, anvendt metode, væsentlige resultater, evt. en diskussion og konklusionen. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af
projektet.
Ved bedømmelsen af projektrapporten skal der ud over det faglige indhold lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold skal vægtes tungest.
Krav til indstilling til eksamen
Ingen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
2014
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne: 

 • selvstændigt udarbejde en afgrænset problemformulering indenfor det sundhedsfaglige område
 • planlægge, udføre og dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • udvælge, forklare og anvende en for problemstillingen relevant videnskabelig metode
 • planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater
 • konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i opgaven