SSUK12002U  Integreret kursus i hjernens basale funktioner og sygdomme (2012-studieordning)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Integrated Course in the Basic Functions and Illnesses of the Brain (2012-curriculum)

Uddannelse
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk
Kursusindhold

Kurset skal gøre den studerende i stand til at integrere biomedicinsk viden inden for nervesystemet i en klinisk og samfundsmæssig sammenhæng. Kurset bygger på en blanding mellem kliniske, biomedicinske, samfunds- og adfærdsfag samt sundhedsfag.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne: 

 • fortolke evidens grader og studiedesign i de udvalgte artikler og argumentere herfor
 • angive opfølgende og nye studiemål på baggrund af ny indhentet viden fra litteraturen samt diskussioner i PBL-gruppen og ved øvrig undervisning i perioden
 • beskrive hjernens opbygning og funktioner, herunder angive sammenhænge mellem hjernens funktion og menneskets fysiske, kognitive og adfærdsmæssige funktionsevne.
 • redegøre for de sociale og samfundsmæssige implikationer af hjernesygdomme
 • redegøre for instrumenter til vurdering af funktioner og symptomer ved hjernesygdomme og kunne forholde sig kritisk til deres reliabilitet og validitet.
 • redegøre for principper ved behandling, pleje og rehabilitering af hjernesygdomme (fx farmakologisk og elektrokonvulsiv behandling, fysisk aktivitet, psykosociale behandlingsformer o.a.)
 • beskrive mulige forebyggelsesinitiativer ved vaskulære hjernesygdomme.
 • redegøre for fordele og ulemper ved organisering af psykiatrisk behandling (fx indlæggelse versus ambulant, distriktsbaseret behandling, opsøgende psykoseteam o.a.)
 • diskutere etiske dilemmaer ved hjernesygdomme, herunder anvendelsen af tvang og kriterier for hjernedød
 • diskutere håndteringen af dårligt forklarede somatiske symptomer, herunder følger efter lettere nakke- og hovedtraumer
 • diskutere (inddragelse af) patient- og pårørende perspektivet

 

Forelæsninger, holdundervisning og problembaseret læring
Den studerendes arbejdsbelastning for Kursus og Eksamen i hjernens basale funktioner og sygdomme fremgår samlet af Eksamen i hjernens basale funktioner og sygdomme.
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Aflevering af porteføljebeskrivelser
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne: 

 • fortolke evidens grader og studiedesign i de udvalgte artikler og argumentere herfor
 • angive opfølgende og nye studiemål på baggrund af ny indhentet viden fra litteraturen samt diskussioner i PBL-gruppen og ved øvrig undervisning i perioden
 • beskrive hjernens opbygning og funktioner, herunder angive sammenhænge mellem hjernens funktion og menneskets fysiske, kognitive og adfærdsmæssige funktionsevne.
 • redegøre for de sociale og samfundsmæssige implikationer af hjernesygdomme
 • redegøre for instrumenter til vurdering af funktioner og symptomer ved hjernesygdomme og kunne forholde sig kritisk til deres reliabilitet og validitet.
 • redegøre for principper ved behandling, pleje og rehabilitering af hjernesygdomme (fx farmakologisk og elektrokonvulsiv behandling, fysisk aktivitet, psykosociale behandlingsformer o.a.)
 • beskrive mulige forebyggelsesinitiativer ved vaskulære hjernesygdomme.
 • redegøre for fordele og ulemper ved organisering af psykiatrisk behandling (fx indlæggelse versus ambulant, distriktsbaseret behandling, opsøgende psykoseteam o.a.)
 • diskutere etiske dilemmaer ved hjernesygdomme, herunder anvendelsen af tvang og kriterier for hjernedød
 • diskutere håndteringen af dårligt forklarede somatiske symptomer, herunder følger efter lettere nakke- og hovedtraumer
 • diskutere (inddragelse af) patient- og pårørende perspektivet

 

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0
 • I alt
 • 0