SSUA13031U Kursus i klinisk forskning, kvalitativ metode og videnskabsteori (2013-studieordning)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Course in Clinical Research, Qualitative Methods and Research Science (2013-curriculum)

Uddannelse
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk
Kursusindhold

Undervisningen skal indføre den studerende i principper for (videnskabs)etik, videnskabsteori, klinisk forskning og kvalitative metoder samt anvendelse af disse.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne: 

 • identificere etiske problemstillinger og gennemføre en rationel etisk argumentation under anvendelse af de etiske grundbegreber vedrørende, forebyggelse og screening, prioriteringer indenfor sundhedsvæsenet og forsøgsdyrsetik og have kendskab til lovgivning på området
 • anvende de videnskabsteoretiske grundbegreber
 • redegøre for den videnskabelige proces indenfor sundhedsvidenskabelig forskning, herunder have kendskab til samfundsvidenskabelig og humanistisk tænkning og argumentation
 • analysere videnskabelige problemstillinger og videnskabelig argumentation
 • redegøre for, hvad forskning er, og hvilken betydning forskning har for patientbehandling og pleje, for egen og et fags udvikling, for undervisning og for samfundet
 • redegøre for de forskellige former for klinisk videnskabelige undersøgelser, herunder kunne angive fordele og ulemper ved disse
 • redegøre for principper i den klinisk kontrollerede undersøgelse, herunder kunne forklare betydningen af bias, blinding og randomisering
 • redegøre for principperne i litteratursøgning, herunder kunne beskrive en søgestrategi
 • læse og kritiskvurdere videnskabelig original litteratur
 • skrive en protokol med henblik på et projekt eller ph.d.-stipendium
 • afrapportere et videnskabeligt arbejde i form af et abstract, en poster og – med vejledning – en mindre videnskabelig artikel
 • anvende informations- og kommunikationsteknologi til udfærdigelse og fremlæggelse af projekter og resultater af projekter
 • redegøre for de forskellige indfaldsvinkler og metoder til udvælgelse (sampling) indsamling, analyse og fortolkning af kvalitative data
 • redegøre for de kvalitative metoders videnskabsteoretiske forankring og anvendelsesmuligheder
 • anvende kvalitetskriterier/​Malterud guidelines til vurdering af videnskabelige artikler, der anvender kvalitative design og metoder
 • redegøre for de vigtigste principper ved gennemførelse af det kvalitative forskningsinterview (fokusgruppeinterview og individuelle interview)
 • redegøre for de vigtigste principper for indsamling af data og analyse ved deltagerobservation herunder at redegøre for de vigtigste principper for anvendelse af dagbogsmetode, i dataindsamling og analyse planlægge og begrunde en undersøgelse inden for en klinisk/empirisk problemstilling med et kvalitativt design, herunder redegøre for og diskutere spørgsmål om validitet, gyldighed og overførbarhed af undersøgelsen.
 • redegøre for de vigtigste principper ved kvalitativ dataanalyse, herunder fænomenologi, grounded theory og hermeneutisk metode

 

 

Forelæsninger og holdundervisning med øvelser og opgaveløsning.
Kursus og eksamen i klinisk forskning, kvalitativ metode og videnskabsteori (2013-studieordningen) udbydes første gang i 2014/15 og ækvivalerer med Forskningsmetoder 2 (2012-studieordningen).

Den studerendes arbejdsbelastning for Kursus og eksamen i klinisk forskning, kvalitativ metode og videnskabsteori fremgår samlet af Eksamen i klinisk forskning, kvalitativ metode og videnskabsteori.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0
 • I alt
 • 0
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusattest på baggrund godkendelse af skriftlige øvelser.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne: 

 • identificere etiske problemstillinger og gennemføre en rationel etisk argumentation under anvendelse af de etiske grundbegreber vedrørende, forebyggelse og screening, prioriteringer indenfor sundhedsvæsenet og forsøgsdyrsetik og have kendskab til lovgivning på området
 • anvende de videnskabsteoretiske grundbegreber
 • redegøre for den videnskabelige proces indenfor sundhedsvidenskabelig forskning, herunder have kendskab til samfundsvidenskabelig og humanistisk tænkning og argumentation
 • analysere videnskabelige problemstillinger og videnskabelig argumentation
 • redegøre for, hvad forskning er, og hvilken betydning forskning har for patientbehandling og pleje, for egen og et fags udvikling, for undervisning og for samfundet
 • redegøre for de forskellige former for klinisk videnskabelige undersøgelser, herunder kunne angive fordele og ulemper ved disse
 • redegøre for principper i den klinisk kontrollerede undersøgelse, herunder kunne forklare betydningen af bias, blinding og randomisering
 • redegøre for principperne i litteratursøgning, herunder kunne beskrive en søgestrategi
 • læse og kritiskvurdere videnskabelig original litteratur
 • skrive en protokol med henblik på et projekt eller ph.d.-stipendium
 • afrapportere et videnskabeligt arbejde i form af et abstract, en poster og – med vejledning – en mindre videnskabelig artikel
 • anvende informations- og kommunikationsteknologi til udfærdigelse og fremlæggelse af projekter og resultater af projekter
 • redegøre for de forskellige indfaldsvinkler og metoder til udvælgelse (sampling) indsamling, analyse og fortolkning af kvalitative data
 • redegøre for de kvalitative metoders videnskabsteoretiske forankring og anvendelsesmuligheder
 • anvende kvalitetskriterier/​Malterud guidelines til vurdering af videnskabelige artikler, der anvender kvalitative design og metoder
 • redegøre for de vigtigste principper ved gennemførelse af det kvalitative forskningsinterview (fokusgruppeinterview og individuelle interview)
 • redegøre for de vigtigste principper for indsamling af data og analyse ved deltagerobservation herunder at redegøre for de vigtigste principper for anvendelse af dagbogsmetode, i dataindsamling og analyse planlægge og begrunde en undersøgelse inden for en klinisk/empirisk problemstilling med et kvalitativt design, herunder redegøre for og diskutere spørgsmål om validitet, gyldighed og overførbarhed af undersøgelsen.
 • redegøre for de vigtigste principper ved kvalitativ dataanalyse, herunder fænomenologi, grounded theory og hermeneutisk metode