SSUA13014E Eksamen i hjerne og bevidsthed (2013-studieordning)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Exam in the Brain and Consciousness (2013-curriculum)

Uddannelse
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk
Kursusindhold
I denne eksamen evalueres Integreret kursus i hjerne og bevidsthed.
Bestået Integreret kursus i hjerne og bevidsthed
Den studerendes arbejdsbelastning for Kursus og Eksamen i hjerne og bevidsthed fremgår samlet af Eksamen i hjerne og bevidsthed.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 208
 • Forelæsninger
 • 46
 • Holdundervisning
 • 20
 • I alt
 • 275
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 35 minutter
Mundtlig prøve med 35 minutters forberedelse med eksamination i den af de godkendte porteføljebeskrivelser, som udtrækkes ved forberedelsen.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
Alle hjælpemidler - dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode
2014
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende i acceptabelt grad kunne:

 • fortolke evidensgrader og studiedesign i de udvalgte artikler og argumentere herfor
 • angive opfølgende og nye studiemål på baggrund af ny indhentet viden fra litteraturen samt diskussioner i PBL-gruppen og ved øvrig undervisning i perioden
 • beskrive hjernens opbygning og funktioner, herunder angive sammenhænge mellem hjernens funktion og menneskets fysiske, kognitive og adfærdsmæssige funktionsevne.
 • redegøre for de sociale og samfundsmæssige implikationer af hjernesygdomme
 • redegøre for instrumenter til vurdering af funktioner og symptomer ved hjernesygdomme og kunne forholde sig kritisk til deres reliabilitet og validitet.
 • redegøre for principper ved behandling, pleje og rehabilitering af hjernesygdomme (fx farmakologisk og elektrokonvulsiv behandling, fysisk aktivitet, psykosociale behandlingsformer o.a.)
 • beskrive mulige forebyggelsesinitiativer ved vaskulære hjernesygdomme.
 • redegøre for fordele og ulemper ved organisering af psykiatrisk behandling (fx indlæggelse versus ambulant, distriktsbaseret behandling, opsøgende psykoseteam o.a.)
 • diskutere etiske dilemmaer ved hjernesygdomme, herunder anvendelsen af tvang og kriterier for hjernedød
 • diskutere håndteringen af dårligt forklarede somatiske symptomer, herunder følger efter lettere nakke- og hovedtraumer
 • diskutere (inddragelse af) patient- og pårørende perspektivet