SSUA13011E Eksamen i fysisk aktivitet (2013-studieordning)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Exam in Physical Activity (2013-curriculum)

Uddannelse
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk
Kursusindhold
I denne eksamen evalueres Integreret kursus i fysisk aktivitet
Bestået Integreret kursus i fysisk aktivitet
Den studerendes arbejdsbelastning for Kursus og Eksamen i fysisk aktivitet fremgår samlet af Eksamen i fysisk aktivitet.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 208
 • Forelæsninger
 • 46
 • Holdundervisning
 • 20
 • I alt
 • 275
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 35 minutter
Mundtlig prøve med 35 minutters forberedelse med eksamination i den af de godkendte porteføljebeskrivelser, som udtrækkes ved forberedelsen.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
Alle hjælpemidler - dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode
Uge 43, 2013
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende i acceptabelt grad kunne: 

 • argumentere for litteratursøgnings- og udvælgelsesstrategi
 • beskrive udvalgte artiklers studiedesign
 • redegøre for evidensniveauer
 • identificere og fortolke videnskabelige artikler omhandlende fysisk aktivitet, træning og/eller genoptræning og forholde sig kritisk til indholdet
 • redegøre for begrebet fysisk aktivitet
 • redegøre for basale principper for træning
 • overordnet beskrive bevægeapparatets funktion, herunder det muskuloskeletale system, det neuromuskulære system og hjerte/lunge- og karsystemet i relation til fysisk aktivitet/træning
 • beskrive metoder til måling af fysisk aktivitet og funktionsevne, herunder hvordan effekten af fysisk aktivitet vurderes
 • redegøre for bevægeapparatets tilpasning til fysisk aktivitet/træning gennem livet
 • redegøre for væsentlige fysiologiske og psykologiske faktorer relateret til fysisk aktivitet i et kontinuum fra fysisk inaktivitet til idræt/sport
 • beskrive arbejdsmiljøets betydning for sygdomme og skader på bevægeapparatet
 • beskrive betydningen af fysisk aktivitet i forebyggelse (primær, sekundær, tertiær) og rehabilitering
 • redegøre for motivation og barrierer for fysisk aktivitet/træning
 • beskrive fysiologiske, psykologiske og kulturelle faktorers betydning for akutte og kroniske smerter
 • forklare sygerolleadfærd og livet med en kronisk lidelse
 • overordnet beskrive International Klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand (ICF)