SSUA06008U Projektopgave 1

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Project 1

Uddannelse
Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk
Kursusindhold

Indøvelse af videnskabelig arbejdsproces og problemorienteret tænkemåde. I løbet af suppleringsuddannelsen skal den studerende udarbejde en projektopgave. Projektopgaven kan udarbejdes alene eller sammen med højst to medstuderende.

Målbeskrivelser
Projektopgaven skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et relevant, afgrænset fagligt emne.

Se endvidere kriterier for bedømmelse.
Kursus i forskningsmetoder (8 ECTS-point)
Kursus i sundhedsfag (2,5 ECTS-point)
Kursus i samfunds- og adfærdsfag (3,5 ECTS-point)
Projektopgave 1 (5 ECTS-point)
- vægter tilsammen 19 ECTS-point og evalueres alle fire i den mundtlige prøve.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Projektarbejde
 • 127
 • Vejledning
 • 10
 • I alt
 • 138
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 minutter
Projektrapporten skal være udfærdiget i overensstemmelse med den godkendte kontrakt og have et omfang svarende til maksimalt 10 A4 sider, i skrifttypen Times New Roman skriftstørrelse 12, med linjeafstand 1½. Projektet skal udstyres med et resumé på dansk på højst en A4-side. Resuméet skal sammenfatte problemstilling, anvendt metode, væsentlige resultater, evt. diskussion og konklusionen. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af projektet.
Ved bedømmelsen af Projektopgave 1 skal der ud over det faglige indhold lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold skal vægtes tungest.

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i projektopgaven. Prøven vil ud over det skriftlige arbejde inddrage kurserne: forskningsmetoder, sundhedsfag og samfunds- og adfærdsfag.
Vægtning: ???
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode
Uge 26, 2014
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

FORSKNINGSMETODER:
Klinisk lægevidenskabelig forskning

 • redegøre for, hvad forskning er og hvilken betydning forskning har for patientbehandling og pleje, for egen og et fags udvikling, for undervisning og for samfundet
 • redegøre for de forskellige former for kliniske videnskabelige undersøgelser, herunder angive fordele og ulemper ved disse
 • redegøre for principper i den klinisk kontrollerede undersøgelse, herunder forklare betydningen af bias, blinding og randomisering
 • redegøre for principperne i litteratursøgning, herunder kunne beskrive en søgestrategi samt redegøre for Cochrane-samarbejdet og for, hvad en meta-analyse er

Etik

 • identificere etiske problemstillinger og gennemføre en rationel etisk argumentation
 • redegøre for de etiske grundbegreber, der knytter sig til beslutninger om undersøgelse og behandling
 • redegøre for de etiske grundbegreber, der knytter an til projekter, hvor mennesker er forsøgspersoner
 • redegøre for de love og regler, der regulerer anvendelsen af mennesker som forsøgspersoner

Epidemiologi

 • redegøre for, hvad prævalens og incidens er
 • beregne en incidensrate
 • redegøre for designet for en kohorte-undersøgelse
 • redegøre for designet for en case-controlundersøgelse

Biostatistik

 • forstå fundamentale statistiske begreber og deres rolle i konkret dataanalyse (sampling, tilfældig variation, sandsynlighed, randomisering, p-værdi, significansniveau og type I og II fejl)
 • forstå deskriptive statistiske metoder, herunder gennemsnit, median, varians, spredning, percentiler, hyppigheder og histogrammer
 • forstå simple metoder til hypotesetestning og bestemmelse af konfidensintervaller (estimation, konfidensintervaller)

Informationssøgning

 • kunne definere et emne på en måde, der lægger op til litteratursøgning
 • have kendskab til Københavns Universitetsbiblioteks tilbud, både med hensyn til informatinoskilder og til hjælp til informationssøgning
 • have kendskab til Pubmed og Cinahl, samt andre databaser, der kan være relevante for et givent emne, som Cochrane Library, Psychinfo eller Science Citation Index
 • have kendskab til hvordan internetkilder evalueres

Kvalitativ forskning

 • redegøre for de kvalitative metoders videnskabsteoretiske forankring og anvendelsesmuligheder
 • redegøre for de forskellige indfaldsvinkler og metoder til udvælgelse, indsamling, analyse og fortolkning af kvalitative data
 • anvende kvalitetskriterier/​guidelines til vurdering af undersøgelser (videnskabelige artikler), der anvender kvalitative metoder

SUNDHEDSFAG:

 • Redegøre for centrale begreber om teoridannelse indenfor eget og tilgrænset fagområde
 • Se sundhedsfaget i en integreret sammenhæng med andre fag og videnskabelige tilgange – herunder biomedicinske og samfunds- og adfærdsvidenskabelige fag
 • Inddrage og anvende relevant teoridannelse/empirisk forskning i forbindelse med formulering af problemstilling indenfor selve kliniske område
 • Anvende, begrunde og diskutere hvorledes speciale og egne projekter kan bidrage til ny viden indenfor fagområdet

SAMFUNDS- OG ADFÆRDSFAG:

 • Beskrive relevant psykologisk viden indenfor kognition, emotion og personlig udvikling
 • Redegøre for modeller for sundhedsadfærd og sundhedsfremme, baseret på den viden, den
 • studerende har erhvervet sig ved tidligere adgangsgivende uddannelser
 • Redegøre for grundprincipper for socialpsykologi og sundhedspsykologi