SSUA06007U Integreret kursus i biomedicin/klinik/samfunds- og adfærdsfag og sundhedsfag

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Integrated Course in Biomedical and Clinical Science/Social Science and Health Professions Science

Uddannelse
Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
Kursusindhold

Integration af biomedicinsk viden i en klinisk og samfundsmæssig sammenhæng, dvs samtidig at kunne se en sygdom fra en individuel samfundsmæssig og biomedicinsk synsvinkel.

1) Sammenhænge fra molekyler-celler-væv-organ-organisme-omgivelser-samfund-globalt.
2) Det grundlæggende strukturelle og funktionelle grundlag for ernæring, metabolisme og udskillelse.
3) Livsstilsrelaterede adfærd / sygdommes betydning for individet og de samfundsmæssigt relaterede konsekvenser.
4) Grundlæggende fysiologiske kontrol mekanismer.
5) Grundlæggende molekylære mekanismers betydning for organfunktioner 6) Relevante problemer indenfor interventioner relateret til de præsenterede cases.
7) Tværgående problematikker inden for grundlæggende og specialiserede pleje (eksempelvis smerter, ernæring, udskillelse, mobilisering, patientinformation, kommunikation samt omsorg og rehabilitering).
8) Patienternes psyko-sociale kontekst eksempelvis pårørende, arbejde og hverdagsliv.

 

Målbeskrivelser
Se kriterier for bedømmelse.
Forelæsninger, holdundervisning og problembaseret læring.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 189
 • Forelæsninger
 • 52
 • Holdundervisning
 • 24
 • Projektarbejde
 • 40
 • I alt
 • 306
Point
11 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 35 minutter
Mundtlig prøve med udgangspunkt i portefølje. Der gives 35 minutters forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen
Aflevering af fem porteføljebeskrivelser.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode
Uge 21, 2014
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

 • Formulere et eller flere problemer ud fra en virkelig hændelse eller beskrivelse af en sådan
 • Aktualisere de kundskaber studerende allerede har om disse problemer og identificere, hvad der behøves for at kunne løse dem.
 • Ved eget studium at opnå disse kundskaber.
 • Sammen med sin gruppe, korrigere eventuelle misforståelser og stadfæste den nye viden.
 • Redegøre for opbygning og funktion af cellen og cellens organeller.
 • Redegøre for aktive og passive transportprocesser over cellemembranen.
 • Beskrive de enkelte grundvævs underinddeling og opbygning.
 • Redegøre for, hvordan mekanismer på molekylært niveau påvirker cellemetabolisme og organfunktion.
 • Redegøre for, hvordan forstyrrelser af molekylære-celle-organfunktion har betydning for individdet og samfundet.

Den studerende skal endvidere kunne beskrive de biomedicinske temaer i en psykosocial kontekst (individ, samfunds og globalt niveau) inden for områderne:

 • Global udvikling med vægt på metabolisk syndrom og adipositas
 • Globale perspektiver på immundefekt
 • Sensorisk deprivation og isolation i infektionsmedicinsk sammenhæng
 • Kognitiv funktioner med vægt på hormonel indflydelse
 • Sygdomsforståelse (psyke-soma) i relation til mave tarm lidelser
 • Misbrug med vægt på deskriptiv undersøgelser af alkoholforbrug
 • Etik og dødskriterier i relation til transplantation

Og inden for sundhedsfag:

 • Betydning af compliance-problemer belyst ud fra diabetes mellitus herunder med eksempler på
 • kommunikations-måder.
 • Motivationsfaktorer for ændringer af livsstil belyst ud fra ernæringsproblemer hos ældre hospitalindlagte pt.
 • Træthed (mental, emotionel og fysisk) i relation til kronisk eller livstruende sygdom belyst med udvalgte eksempler.
 • Positiv og negative aspekter af hormonel substitutions terapi belyst udfra en epidemiologisk tilgang
 • Forskellige syn på teori og praksis ved sedering af multiorgansyge patienter.
 • Livskvalitet hos kronisk nyresyge og aspekter ved donorproblematik